Zapraszamy na strony kina

NA BLUESOWĄ NUTĘ


NA BLUESOWĄ NUTĘ (17.18 kb)

IV CHOJNOWSKI KONKURS POETYCKI
Regulamin:


 


Organizatorzy:


- Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie


- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie


Cele konkursu:


- rozbudzenie talentów i popularyzowanie twórczości poetyckiej mieszkańców


- rozwijanie aktywności twórczej i integracja mieszkańców


Zasady uczestnictwa:


1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy (byli i obecni) miasta i gminy Chojnów w wieku   od 15 lat.


2. Na konkurs należy przesłać utwory nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.


3. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 3 wiersze o dowolnej tematyce. Utwory muszą być napisane w języku polskim. Łącznie objętość przesłanych utworów nie może przekraczać 6 stron standardowego maszynopisu.


4. Prace konkursowe należy nadesłać w 4 egzemplarzach na adres:


Miejska Biblioteka Publiczna


Pl. Zamkowy 2


59 – 225 Chojnów


5. Każdy utwór powinien być oznaczony godłem; to samo godło powinno występować w dołączonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, adresem autora, jego numerem telefonu oraz:


1) osoby niepełnoletnie: zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie i przetwarzanie danych osobowych  (wg wzoru: Wyrażam zgodę na uczestnictwo .................... .../ imię i nazwisko uczestnika/  w IV Chojnowskim Konkursie Poetyckim oraz przetwarzanie jego/jej danych osobowych na potrzeby konkursu, zgodnie  z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że znam regulamin konkursu.  /data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                                                                                                                                                                      2) osoby pełnoletnie: zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby IV Chojnowskiego Konkursu Poetyckiego, zgodnie  z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych.  /data i podpis uczestnika konkursu) 


Terminy:


1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 25 listopada 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).


2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2016 r., o czym autorzy nagrodzonych  i wyróżnionych utworów zostaną powiadomieni. Informacja o laureatach konkursu zamieszczona zostanie na stronach internetowych MBP i MOKSiR w Chojnowie:


www.biblioteka.chojnow.eu i www.moksir.chojnow.eu


Nagrody:


1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów.


2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów                          i sponsorów.


Inne postanowienia:


1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów na potrzeby konkursu na różnych polach eksploatacji /np. wydawnictwo, Internet, prasa/  bez honorarium autorskiego.


2. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.


3. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie (usługi pocztowe, koszty podróży itp.).


4. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego Regulaminu ostateczną decyzję podejmą organizatorzy w porozumieniu z jury.

III Chojnowski Konkurs PoetyckiRegulamin:Organizatorzy:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

Cele konkursu:

- rozbudzenie talentów i popularyzowanie twórczości poetyckiej mieszkańców Ziemi Chojnowskiej,

- rozwijanie aktywności twórczej i integracja mieszkańców Ziemi Chojnowskiej.

Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy (byli i obecni) miasta i gminy Chojnów w wieku od 15 lat.

2. Na konkurs należy przesłać utwory nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.

3. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 3 wiersze o dowolnej tematyce. Łącznie objętość przesłanych utworów nie może przekraczać 6 stron standardowego maszynopisu.

4. Prace konkursowe należy nadesłać w 4 egzemplarzach na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna

Pl. Zamkowy 2

59 – 225 Chojnów

5. Każdy utwór powinien być oznaczony godłem; to samo godło powinno występować w dołączonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, adresem autora, jego nr telefonu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby III Chojnowskiego Konkursu Poetyckiego /podpis uczestnika konkursu).

Terminy:

1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 30 września 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie, o czym autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną powiadomieni. Informacja o laureatach konkursu zamieszczona zostanie na stronach internetowych MBP i MOKSiR w Chojnowie:

www.biblioteka.chojnow.eu i www.moksir.chojnow.eu

Nagrody:

1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatorów.

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

Inne postanowienia:

1. Organizatorzy planują wydanie pokonkursowego tomiku zawierającego nagrodzone i wyróżnione utwory bez prawa do honorarium. W przypadku małej liczby nagrodzonych utworów pojawią się one w zbiorowym wydawnictwie, np. z okazji V edycji konkursu.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów na potrzeby promocji konkursu na różnych polach eksploatacji /np. Internet, prasa itp./ Wykorzystanie utworu - z podaniem informacji o autorze - nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych ze strony organizatorów.

3. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie (usługi pocztowe, koszty podróży itp.).

4. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego Regulaminu ostateczną decyzję podejmą Organizatorzy w porozumieniu z Jury.


PROTOKÓŁ


z posiedzenia jury II Chojnowskiego Konkursu Poetyckiego w dniu 12.10.2012 r.


Jury w składzie:


1. Krystyna Kalagasidis - przewodnicząca

2. Krzysztof Grabowski

3. Stanisław Horodecki


po zapoznaniu się z pracami złożonymi w II Chojnowskim Konkursie Poetyckim stwierdziło, że:


a/ w kat. I - do 19 lat - wpłynęły 3 zestawy prac

b/ w kat. II - powyżej 19 lat - wpłynęło 8 zestawów.


Analiza tekstów i obrady jury zaowocowały następującym werdyktem:

W kat. I przyznano NAGRODĘ Kacprowi Kurzawie /logo - odwrócone E/

W kat. II miejsce I i Złoty Laur dla prac Małgorzaty Krzywdy /Sowilo/, II miejsce i Srebrny Laur dla tekstów Elżbiety Karpińskiej /Dawid/, równorzędne trzy III miejsca i Brązowe Laury: Elżbieta Świerczek /Kordian/, Krystyna Czapska /Kika/, Jarosław Macewicz (Ski-Wicz/; wyróżnienie przyznano Rafałowi Wojakowi /Lew Trocki/.

Pozostali uczestnicy konkursu to:

I kategoria: Anna Kozłowska (graficzny), Paula Palczak (graficzny - kokarda)

II kategoria: Ludwika Suchecka (Heca) , Michał Świerczek (Niemy Mówca)II Chojnowski

Konkurs Poetycki


Regulamin:


Organizatorzy:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie


Cele konkursu:

- rozbudzenie talentów i popularyzowanie twórczości poetyckiej mieszkańców Ziemi Chojnowskiej,

- rozwijanie aktywności twórczej i integracja mieszkańców Ziemi Chojnowskiej.


Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby w wieku od 15 lat zamieszkujące na terenie

miasta i gminy Chojnów.

2. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:

I - 15 – 19 lat

II - powyżej 19 lat

3. Na konkurs należy przesłać utwory nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.

4. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 3 wiersze o dowolnej tematyce. Łącznie objętość przesłanych utworów nie może przekraczać 6 stron standardowego maszynopisu.

5. Prace konkursowe należy nadesłać w 4 egzemplarzach na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna

Pl. Zamkowy 2

59 – 225 Chojnów

6. Każdy utwór powinien być oznaczony godłem; to samo godło powinno występować

w dołączonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, adresem autora oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu /podpis uczestnika konkursu).


Terminy:

1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 10 września 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).

2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2012 r. w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie, o czym autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną powiadomieni listownie. Informacja o laureatach konkursu zamieszczona zostanie na stronach internetowych MBP i MOKSiR w Chojnowie:

www.biblioteka.chojnow.eu i www.moksir.chojnow.eu


Nagrody:

1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatorów.

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i sponsorów.


Inne postanowienia:

1. Organizatorzy planują wydanie pokonkursowego tomiku zawierającego nagrodzone i wyróżnione utwory bez prawa do honorarium. W przypadku małej liczby nagrodzonych utworów pojawią się one w zbiorowym wydawnictwie, np. z okazji V edycji konkursu.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów na potrzeby promocji konkursu na różnych polach eksploatacji /np. internet, prasa itp./ Wykorzystanie utworu - z podaniem informacji o autorze - nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych ze strony organizatorów.

3. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie

(usługi pocztowe, koszty podróży itp.).

4. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego Regulaminu ostateczną decyzję podejmą Organizatorzy w porozumieniu z Jury.

ZAPRASZAMY DO KINA OD 4 CZERWCA 2021 ROKU.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie