W załączniku prezentujemy raport o stanie dostępności MOKSiR:

Raport o stanie dostępności Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie (1.63 Mb)


Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie (dalej: MOKSiR) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MOKSiR w Chojnowie www.moksir.chojnow.eu

·Data publikacji strony internetowej: 2015-11-26 

·Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-11-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

·Filmy opublikowane w serwisie YouTube, a następnie osadzone na stronie MOKSiR nie mają transkrypcji; zostały stworzone przed wejściem w życie deklaracji dostępności.

· Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

·      Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

·      Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

 

E-mail: mdk_chojnow@wp.pl

Telefon: 76 818 86 21

Każdy ma prawo do:

·zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,

·zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,

·wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

·dane kontaktowe osoby zgłaszającej,  

·wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

Adres: Małachowskiego 7, 59-225 Chojnów

 E-mail: mdk_chojnow@wp.pl

 Telefon: 76 818 86 21

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

· Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji dysponuje miejscami parkingowymi. Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

· Do budynku MOKSiR można wejść z psem asystującym.

·Wejście do budynku bez progu. Za drzwiami wejściowymi znajduje się winda.

·Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.

· Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

·Toaleta znajdująca się na parterze budynku jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia

Ułatwienia na stronie internetowej www.moksir.chojnow.eu

Strona internetowa www.moksir.chojnow.eu posiada następujące ułatwienia:

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

· HTML 5

·WCAG 2.0 (poziom AA)

Kompatybilność:

·Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

·Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

·Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:

·zmiana wielkości czcionki,

·zmiana kontrastu,

·większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,

·całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 Pomoc w nawigacji:

 Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

 Skróty klawiaturowe:

CTRL+U – Menu dostępności

 Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


 Inne informacje i oświadczenia

 Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie