Zapraszamy na strony kina
W załączniku prezentujemy raport o stanie dostępności MOKSiR:Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie (dalej: MOKSiR) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MOKSiR w Chojnowie www.moksir.chojnow.eu

·Data publikacji strony internetowej: 2015-11-26 

·Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-11-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

·Filmy opublikowane w serwisie YouTube, a następnie osadzone na stronie MOKSiR nie mają transkrypcji; zostały stworzone przed wejściem w życie deklaracji dostępności.

· Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

·      Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

·      Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

 

E-mail: mdk_chojnow@wp.pl

Telefon: 76 818 86 21

Każdy ma prawo do:

·zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,

·zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,

·wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

·dane kontaktowe osoby zgłaszającej,  

·wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

Adres: Małachowskiego 7, 59-225 Chojnów

 E-mail: mdk_chojnow@wp.pl

 Telefon: 76 818 86 21

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

· Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji dysponuje miejscami parkingowymi. Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

· Do budynku MOKSiR można wejść z psem asystującym.

·Wejście do budynku bez progu. Za drzwiami wejściowymi znajduje się winda.

·Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.

· Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

·Toaleta znajdująca się na parterze budynku jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia

Ułatwienia na stronie internetowej www.moksir.chojnow.eu

Strona internetowa www.moksir.chojnow.eu posiada następujące ułatwienia:

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

· HTML 5

·WCAG 2.0 (poziom AA)

Kompatybilność:

·Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

·Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

·Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:

·zmiana wielkości czcionki,

·zmiana kontrastu,

·większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,

·całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 Pomoc w nawigacji:

 Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

 Skróty klawiaturowe:

CTRL+U – Menu dostępności

 Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


 Inne informacje i oświadczenia

 Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.

 

 

ZAPRASZAMY DO KINA OD 4 CZERWCA 2021 ROKU.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie