Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (MOKSiR) w Chojnowie utworzono na bazie Miejskiego Domu Kultury (MDK) uchwałą nr XXIV/115/08 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 czerwca 2008 r. Do podstawowych zadań placówki, zakreślonych przez Radę Miejską w statucie stanowiącym załącznik do uchwały, należą:


Statut

Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

 

 

§ 1. Miejski  Ośrodek Kultury,  Sportu i Rekreacji  w Chojnowie,  zwany dalej  Ośrodkiem,  jest gminną instytucją kultury utworzoną przez Radę Miejską Chojnowa.

§ 2. Ośrodek może używać skrótu nazwy w brzmieniu: MOKSiR w Chojnowie.

§ 3. Ośrodek działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.).

2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r.  poz. 862 ze zm.).

3. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2017r. poz. 1463 ze zm.).

§ 4.1. Ośrodek działa na terenie miasta Chojnowa.

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Chojnowie, ul. Małachowskiego 7.

3. Ośrodek używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 5. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Miasta Chojnowa.

§ 6. Ośrodek  realizuje zadania  własne Gminy Miejskiej  Chojnów zakresie  upowszechniania  kultury, kultury fizycznej i rekreacji. 

§ 7. Przedmiotem działalności Ośrodka jest:

1.Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych integrujących społeczeństwo miasta,

2.Organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie kultury, sportu i rekreacji;

3.Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji;

4.Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego;

5.Prowadzenie działalności kinematograficznej;

6.Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej wśród dzieci i młodzieży - współpraca ze szkołami, organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami;

- rozwijanie aktywności osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez organizację integracyjnych imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych;

7.Organizowanie imprez własnych i zleconych, propagujących „zdrowy" styl życia;

8.Prowadzenie innej działalności oraz sponsoringu celem uzyskania dodatkowych środków

na realizację zadań programowych;

9. Tworzenie, utrzymywanie i zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi oraz terenami  

rekreacyjnymi stanowiącymi mienie komunalne;

10.Wykonanie umów o współpracy partnerskiej miast w zakresie wymiany doświadczeń, wspierania inicjatyw dotyczących wspólnych przedsięwzięć i wizyt oraz podejmowanie działań organizacyjnych z tym związanych.

§ 8.1. Działalność Ośrodka  finansowana jest ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów oraz innych źródeł.

2.Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 9.1.Ośrodkiem zarządza dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Chojnowa. Powoływanie dyrektora odbywa się w drodze konkursu.

2. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa.

§ 10. Szczegółową organizację Ośrodka oraz zakres kompetencji określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Ośrodka, a zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Chojnowa.

§ 11. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia. 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie