REGULAMIN SALI BILARDOWEJ

 

Zasady ogólne

Regulamin obowiązuje łącznie z innymi regulaminami korzystania z obiektu Domu Kultury będącego składową Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie.

Osoby korzystające z Sali bilardowej zobowiązane są do przestrzegania regulaminu.

Sala bilardowa jest czynna od wtorku do piątku w godzinach 15:00-20:00, soboty-niedziele w godz. 15.00-21.00

Sala bilardowa jest monitorowana.

Na terenie Sali bilardowej obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i tzw. e-papierosów, wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających i innych zagrażających bezpieczeństwu użytkowników substancji.

Osoba korzystająca ze stołu do gry odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub działania mającego na celu wyrządzenie szkód.

Osoby dopuszczające się kradzieży lub niszczenia mienia na terenie Sali bilardowej będą obciążane finansowo za powstałe szkody. Obciążana będzie osoba, której karta została zarejestrowana w systemie jako „korzystający/a". W przypadku osób niepełnoletnich obciążani będą ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Uznaje się, że osoby korzystające z Sali bilardowej zapoznały się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptują.

Wszelkie zaistniałe wypadki należy zgłaszać bezzwłocznie osobie obsługującej.

 

Zasady korzystania z Sali bilardowej

Podczas korzystania z Sali bilardowej należy bezwzględnie stosować się do poleceń oraz informacji udzielanych przez pracowników.

Do korzystania ze sprzętu do gry uprawnione są osoby posiadające KARTĘ KLUBOWĄ MOKSiR.

Każdy użytkownik pobiera (i zwraca po zakończeniu gry) bile i kije w recepcji.

Zobowiązuje się osoby korzystające z Sali bilardowej do zgłaszania pracownikowi MOKSiR wszelkich wad sprzętu przed rozpoczęciem gry; w innym wypadku mogą one zostać obarczone kosztem jego naprawy.

Podczas gry użytkownicy zobowiązani są zwracać uwagę na inne osoby znajdujące się w Sali, tak by nie spowodować wypadku.

Zniszczenie sprzętu z winy grającego zobowiązuje go do pokrycia kosztów naprawy.

Zabrania się:

- uderzania bilami w trójkąt,

- uderzania bilami w pojemnik na bile,

- uderzania bil nieprawidłową częścią kija,

- wybijania bil poza stół,

- uderzania bili podczas toczenia się,

- uderzania bil przez więcej niż jedną osobę w jednej „akcji",

- siadania na stołach bilardowych,

- spożywania posiłków nad stołami bilardowymi,

- stawiania jakichkolwiek przedmiotów nie służących do gry na stołach bilardowych,

- stawiania sprzętu do gry na podłodze,

- wymachiwania kijami.

8. Użytkownik po zakończonej grze oddaje bile i kije w recepcji, a pracownik wyrejestrowuje go z systemu jako „korzystający/a" poprzez użycie karty użytkownika.

9.  Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie nie odpowiada za wypadki spowodowane z winy grającego lub winy osób trzecich.

10. Czas jednorazowego korzystania przez użytkownika z bilardu nie może być dłuższy niż 2 godziny.

 

Rezerwacja stołu bilardowego

Rezerwacja gry w bilard może być zgłaszana telefonicznie lub osobiście po podaniu imienia i nazwiska, numeru karty klubowej oraz numeru tel. kontaktowego.

Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie (dozwolone jest spóźnienie do 15 minut), powoduje zwolnienie z rezerwacji.

 

Dyrektor MOKSiR w Chojnowie

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie