REGULAMIN KORZYSTANIA z KRĘGIELNI

 

 

a/ które ukończyły 18 lat – samodzielnie, posiadające KARTĘ KLUBOWĄ MOKSiR, na własną odpowiedzialność

b/ które ukończyły 15 lat – samodzielnie, za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego - po wyrobieniu KARTY KLUBOWEJ MOKSiR

c/ które nie ukończyły 15 lat - pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów posiadających KARTĘ KLUBOWĄ MOKSiR

Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 15 roku życia muszą mieć co najmniej jednego pełnoletniego opiekuna na 8 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie Kręgielni MOKSiR.

 1. Wstęp na Kręgielnie jest możliwy po okazaniu KARTY KLUBOWEJ MOKSiR. Czas korzystania z Kręgielni liczony jest od momentu rejestracji w Recepcji.
 2. Rezerwacji toru można dokonywać osobiście lub telefonicznie, podając imię, nazwisko i numer karty. Klient zobowiązany jest stawić się w Recepcji 15 min przed rozpoczęciem gry, w przeciwnym razie rezerwacja przepada.
 3. Klient ma obowiązek przedstawić, na prośbę pracownika Recepcji, dokument tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych.
 4. Każdy klient Kręgielni MOKSiR zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i instrukcją użytkowania urządzeń oraz złożenia pisemnego oświadczenia o zobowiązaniu się do stosowania niniejszych postanowień
 5. Dane osobowe złożone w oświadczeniu nie będą przekazywane innym podmiotom, ani wykorzystywane do celów marketingowych. Ich przechowywanie i przetwarzanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r, poz. 1182, 1662) i wykorzystywane jedynie do celów ewidencyjnych MOKSiR.
 6. Z Kręgielni klient powinien korzystać zgodnie z jej przeznaczeniem i w sposób wskazany przez pracownika MOKSiR lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Dyrekcja MOKSiR zastrzega sobie prawo do poproszenia o opuszczenie obiektu, jeśli w opinii dyrekcji lub personelu uczestnik nie przestrzega tych zasad.
 7. Każdy korzystający z Kręgielni przebywa w niej na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. Personel MOKSiR nie posiada wykształcenia medycznego. Osoba chcąca korzystać z usług oferowanych przez MOKSiR powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia. Ćwiczący korzysta z usług Kręgielni na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem MOKSiR żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Kręgielni, chyba że zostało to spowodowane przez MOKSiR lub personel MOKSiR w sposób zawiniony.
 8. Przed wejściem na tor Kręgielni każdy uczestnik zobowiązany jest do zmiany obuwia na specjalistyczne przeznaczone do gry, wypożyczone przez personel Recepcji. Osoby, które nie zmienią obuwia, nie będą mogły wziąć udziału w grze. Buty należy zmienić w szatni i pozostawić w szafce własne obuwie.
 9. Na terenie Kręgielni obowiązuje całkowity zakaz:

- wnoszenia szklanych opakowań, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów

- wnoszenia i spożywania jedzenia

- wprowadzania zwierząt na teren MOKSiR

- palenia tytoniu, używania e-papierosów

- spożywania alkoholu, używania środków odurzających oraz ich sprzedaży

- przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków czy innych środków odurzających

 1. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających zdrowiu lub życiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy niezwłocznie powiadomić personel MOKSiR.
 2. W uzasadnionych przypadkach obsługa MOKSiR ma prawo wyprosić osobę, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, a także zadzwonić po Policję.
 3. Grający są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku oraz niezakłócania innym możliwości korzystania z usług Kręgielni.
 4. Osoby korzystające z Kręgielni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonej grze.
 5. MOKSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane w szafkach, jak również rzeczy pozostawione w innych miejscach obiektu. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta i czy nie pozostawiono tam żadnych rzeczy.
 6. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać obsłudze w Recepcji. Rzeczy znalezione na terenie obiektu można odebrać w Recepcji w ciągu 14 dni od daty pozostawienia/zgubienia.
 7. MOKSiR zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu, który prowadzony jest w sposób ciągły. Obrazy z kamer przeglądane są tylko przez osoby upoważnione. Kamery zainstalowane są jedynie w celach bezpieczeństwa i celach dowodowych, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu i instrukcji. MOKSiR Chojnów gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. Klient biorąc udział w grze w Kręgielni wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku.
 8. Za wszelkie powstałe z winy grającego szkody odpowiada klient.
 9. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia Kręgielni wynikające z niezgodnego z instrukcją użytkowania obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 10. Za zgubienie kluczyka do szatni klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 20 zł, wynikającej z kosztów dorobienia nowego kluczyka.
 11. Wszelkie sytuacje nie uregulowane niniejszym Regulaminem będą zawsze rozwiązywane z uwzględnieniem dobra klientów MOKSiR.
 12. W przypadkach, w których MOKSiR będzie zmuszony dokonać wyboru pomiędzy bezpieczeństwem, a komfortem klientów, zawsze będzie wybierać bezpieczeństwo.
 13. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem decyduje kierownictwo obiektu oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 14. Wszelkie zmiany w dostępności Kręgielni będą zamieszczane na stronie internetowej MOKSiR www.moksir.chojnow.eu
 15. Skargi i wnioski można składać Dyrektorowi MOKSiR w Chojnowie we wtorki od godz. 14:00 do 16:00 bądź w zeszycie „Skarg i wniosków" znajdującym się w kasie Recepcji.

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I INSTRUKCJE KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI

 

 1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników MOKSiR.
 2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Kręgielni należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
 3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
 4. Gracze obowiązani są do korzystania ze specjalistycznego obuwia przeznaczonego do gry w kręgle, które wypożyczane jest z chwilą rejestracji uczestnictwa przez obsługę Kręgielni. Nie jest możliwe korzystanie z własnego obuwia.
 5. Kule należy toczyć. Zabrania się używania kul do celów innych niż gra, w szczególności rzucania nimi oraz odkładania poza wyznaczone miejsce.
 6. Przed wykonaniem rzutu (toczenia) należy upewnić się czy maszyna ustawiła kręgle. W przypadku wykonania rzutu (toczenia) na nieprzygotowany tor lub prowadzenia gry przy wyłączonym torze i powstania zniszczeń gracz zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej zgodnie z pkt. 21 Regulaminu.
 7. W przypadku awarii maszyny, złego ustawienia kręgli, utknięcia kręgli w rynnie lub złego naliczenia punktów należy wezwać obsługę Kręgielni. Zabrania się wchodzenia na tor w celu samodzielnego usunięcia usterki.
 8. Po zakończeniu gry należy niezwłocznie opuścić tor, udostępniając go następnym oczekującym na grę.
 9. Na terenie Kręgielni zabrania się:
 • wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
 • wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
 • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
 • wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przeznaczonych,
 • siadania i opierania się o parapety
 1. Noszenie podczas gry okularów, szkieł kontaktowych, biżuterii na dłoniach jest niebezpieczne i odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 2. W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
 3. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.

 

                                       Dyrektor MOKSiR w Chojnowie

 


 


 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie