fit1 (szerokość: 375 / wysokość: 249)fit2 (szerokość: 375 / wysokość: 249)
fit3 (szerokość: 375 / wysokość: 249)fit4 (szerokość: 375 / wysokość: 249)

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI FITNESS
 

 1. Sala Fitness (SF) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (MOKSiR) w Chojnowie mieści się przy ul. Stanisława Małachowskiego 7. W jej skład wchodzą: sala ćwiczeń (nr 201) na I piętrze oraz szatnie i natryski – damski (nr 11) i męski (nr 12) położone na poziomie „-1".
 2. SF jest czynna od wtorku do piątku w godzinach od 15:00 do 20:00, w soboty i niedziele od 15:00 do 21:00
 3. Z SF mogą korzystać osoby:


 

 1. które ukończyły 18 lat – posiadające KARTĘ KLUBOWĄ MOKSiR - samodzielnie, na własną odpowiedzialność
 2. które ukończyły 15 lat – samodzielnie, za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego, po wyrobieniu KARTY KLUBOWEJ MOKSiR   
 3. które nie ukończyły 15 lat - pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów posiadających KARTĘ KLUBOWĄ MOKSiR


 

 1. Wstęp na SF odbywa się po zarejestrowaniu za pomocą KARTY KLUBOWEJ MOKSiR w systemie.   
 2. Klient ma obowiązek przedstawić, na prośbę pracownika Recepcji, dokument tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych.
 3. Każdy klient SF MOKSiR zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i instrukcją użytkowania urządzeń oraz złożenia pisemnego oświadczenia o zobowiązaniu się do stosowania niniejszych postanowień.
 4. Dane osobowe złożone w oświadczeniu nie będą przekazywane innym podmiotom, ani wykorzystywane do celów marketingowych. Ich przechowywanie i przetwarzanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r, poz. 1182, 1662) i wykorzystywane jedynie do celów ewidencyjnych MOKSiR.
 5. Z pomieszczeń i urządzeń SF ćwiczący powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez pracownika MOKSiR lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Dyrekcja MOKSiR zastrzega sobie prawo do poproszenia ćwiczącego o opuszczenie obiektu, jeśli w opinii dyrekcji lub personelu nie przestrzega on tych zasad.
 6. Każdy korzystający z SF przebywa w niej na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. Personel MOKSiR nie posiada wykształcenia medycznego. Osoba chcąca korzystać z usług oferowanych przez SF powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia. Ćwiczący korzysta z usług SF na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem MOKSiR żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług SF, chyba że zostało to spowodowane przez MOKSiR lub personel MOKSiR w sposób zawiniony.
 7. Przed wejściem na salę każdy uczestnik zobowiązany jest do zmiany obuwia na przeznaczone do ćwiczeń (innego niż to, w którym przyszło się do SF – nawet w okresie letnim). Przed zarejestrowaniem  korzystania w danym dniu z SF należy okazać osobie w Recepcji zmienne obuwie oraz ręcznik. Osoby, które nie zmienią obuwia, nie będą mogły wziąć udziału w ćwiczeniach.
 8. Zmiana ubrania wierzchniego na strój sportowy odbywa się w szatni.
 9. Podczas ćwiczeń na przyrządach siłowych obowiązuje używanie własnych ręczników.
 10. W pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe obowiązuje noszenie obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie.
 11. Na terenie SF obowiązuje całkowity zakaz: 
 12. wnoszenia szklanych opakowań, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów
 • wnoszenia i spożywania jedzenia
 • wprowadzania zwierząt na teren MOKSiR
 • palenia tytoniu i e-papierosów
 • spożywania alkoholu, używania środków odurzających oraz ich sprzedaży
 • przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków czy innych środków odurzających
 • ćwiczenia bez koszulek
 1. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających zdrowiu lub życiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy niezwłocznie powiadomić personel MOKSiR.
 2. W uzasadnionych przypadkach obsługa MOKSiR ma prawo wyprosić osobę, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, a także zadzwonić po Policję.
 3. Ćwiczący są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku oraz niezakłócania innym możliwości korzystania z usług SF.
 4. Osoby korzystające z SF zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 5. MOKSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane w szafkach, jak również rzeczy pozostawione w innych miejscach obiektu. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta i czy nie pozostawiono tam żadnych rzeczy.
 6. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać obsłudze w Recepcji. Rzeczy znalezione na terenie obiektu można odebrać w Recepcji w ciągu 14 dni od daty pozostawienia/zgubienia.
 7. MOKSiR zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu, który prowadzony jest w sposób ciągły. Obrazy z kamer przeglądane są tylko przez osoby upoważnione. Kamery zainstalowane są jedynie w celach bezpieczeństwa i celach dowodowych, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu i instrukcji. MOKSiR Chojnów gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. Klient biorąc udział w zajęciach SF wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku.
 8. Za wszelkie powstałe z winy ćwiczącego na terenie SF szkody odpowiada ćwiczący.
 9. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia SF bądź sprzętu sportowego, wynikające z niezgodnego z instrukcją użytkowania obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 10. Za zgubienie kluczyka do szatni klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 20 zł, wynikającej z kosztów dorobienia nowego kluczyka.
 11. Wszelkie sytuacje nie uregulowane niniejszym Regulaminem będą zawsze rozwiązywane z uwzględnieniem dobra klientów MOKSiR.
 12. W przypadkach, w których MOKSiR będzie zmuszony dokonać wyboru pomiędzy bezpieczeństwem, a komfortem klientów, zawsze będzie wybierać bezpieczeństwo.
 13. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem decyduje kierownictwo obiektu oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 14. Wszelkie zmiany w dostępności SF będą zamieszczone na stronie internetowej MOKSiR www.moksir.chojnow.eu
 15. Skargi i wnioski można składać Dyrektorowi MOKSiR w Chojnowie we wtorki od godz. 14:00 do 16:00 bądź w zeszycie „Skarg i wniosków" znajdującym się w Recepcji.

 

Dyrektor MOKSiR w Chojnowie


 

 


 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie