Zapraszamy na strony kina 

Regulamin konkursu plastycznego


Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu


i Rekreacji #zostanwdomuwChojnowie


§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie (ul. S. Małachowskiego 7, 59-225 Chojnów, NIP: 694-14-71-025 (zwany dalej: MOKSiR)

2.                  Uczestnikiem konkursu (dalej: Uczestnik) może zostać każda osoba spełniająca wymagania wiekowe przedstawione w dalszej części regulaminu, która za zgodą swojego opiekuna prawnego i za jego pośrednictwem dokona prawidłowego zgłoszenia pracy w sposób wskazany w dalszej części regulaminu.

3.                  Konkurs trwa od 20 marca 2020 roku (pierwszy dzień, w którym można dokonywać zgłoszeń) i składać się będzie z cotygodniowych zadań do wykonania. Każde z nich będzie oceniane, a wyniki ogłaszane w każdy kolejny piątek. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone 27 marca br.

4.                  Opiekun prawny Uczestnika przystępującego do konkursu przenosi na MOKSiR prawo do publikacji pracy Uczestnika - w tym: udostępnianie, kopiowanie i prezentację w mediach społecznościowych zarządzanych przez MOKSiR.

5.                  MOKSiR oświadcza, że nadesłane prace będą wykorzystywane jedynie w celu edukacji kulturalnej.

 

§ 2

Adresaci konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów uczęszczających do chojnowskich placówek edukacyjnych - dzieci w czterech grupach wiekowych:

a) przedszkola

b)  klasy 1-3 szkół podstawowych,

c)   klas 4-6 szkół podstawowych,

d)  klas 7-8 szkół podstawowych

2. Zgłoszenia w imieniu Uczestników dokonuje ich opiekun prawny działający w ich imieniu za pośrednictwem poczty mail.

 

 

 

 

§ 3

Opis i cel konkursu

1. Konkurs #zostanwdomuwChojnowie ma pobudzić kreatywność dzieci w czasie zamknięcia przedszkoli i szkół w związku z pandemią koronawirusa. Chcemy propagować racjonalne zachowania w tej wyjątkowej sytuacji oraz prezentować twórczą ekspresję uczestników pozostających w tym czasie w domach.

2.  Konkurs jest konkursem plastycznym w szerokim tego słowa znaczeniu - akceptowalne będą prace wykonane dowolną techniką malarską, rysunki i szkice, rzeźby, struktury przestrzenne, konstrukcje z różnych materiałów oraz grafika komputerowa.

3.  Każdy Uczestnik może co tydzień przesłać jedną pracę.

4.  Prace należy nadsyłać w postaci zdjęcia wykonanego dzieła w formacie .jpg na adres mailowy: mdk_chojnow@wp.pl do końca każdego czwartku kolejnego tygodnia (za pierwszym razem do 26 marca 2020 roku (włącznie). W temacie maila należy wpisać: tytuł konkursu, imię i nazwisko Uczestnika, jego grupę wiekową (jedną z czterech wskazanych w § 2) i frazę „#zostanwdomuwChojnowie" . W załączniku maila należy dodać pracę (można jej nadać tytuł - jest to jednak opcjonalne.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  W RAMACH UCZESTNICTWA


W KONKURSIE PLASTYCZNYM MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI #ZOSTANWDOMUWCHOJNOWIE

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej „Rozporządzeniem".

Administrator danych  

Administratorem danych jest  Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

Dane kontaktowe 

Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: mdk_chojnow@wp.pl


telefonicznie pod numerem 76 81 88 621  lub pisemnie:


iejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, 59-225 Chojnów ul. Małachowskiego 7


Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w MOKSiR w Chojnowie jest Pan Radosław Kichewko. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: iod@kichewko.com telefonicznie pod numerem: +48 665 113 071


lub pisemnie na adres:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie,

59-225 Chojnów ul. Małachowskiego 7 z dopiskiem „IOD"

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna 


przetwarzania

a)     Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka/dzieci będą przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w konkursie plastycznym Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji #zostanwdomuwChojnowie. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit e RODO.

Odbiorcy danych

a)     Dane osobowe możemy przekazywać innym organom publicznym


i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań.

b)    Dane  osobowe o ile zostaną ujęte  w systemach informatycznych możemy powierzyć do przetwarzania  podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacją, hosting danych i odbywać się może po zawarciu umowy powierzenia danych.

c)     W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, tzn. Facebook, Google administrator informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z przepisów prawa jednak nie dłużej niż przez okres uczestnictwa Pani/Pana, dziecka/ konkursie plastycznym Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 


#zostanwdomuwChojnowie, oraz będą archiwizowane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa jednak nie dłużej niż 10 lat.

Prawa osoby, której dane 


dotyczą

a)     Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  oraz  prawo  ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

b)    w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się


z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

c)     Ma Pani/Pan prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych, gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  oraz Pani/Pana dzieci narusza przepisy Rozporządzenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o


wymogu podania danych

 

Podanie danych jest konieczne do  uczestnictwa Pani/Pana dziecka/dzieci


w  konkursie plastycznym Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji #zostanwdomuwChojnowie"

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.  

 

 

§ 4


Kryteria oceny oraz nagrody

 

1.  Z uwagi na charakterystykę konkursu pod ocenę będzie brana pomysłowość pracy, jej wykonanie, w tym użycie niekonwencjonalnych materiałów. Skorzystajcie z tego, co macie w domach - unikajmy dokonywania zakupów w celu stworzenia konkursowej pracy. Wykorzystanie powszechnie dostępnych materiałów czy też zastosowanie ich w nietypowy sposób będzie dodatkowym atutem.

2.  Prace oceniane będą przez instruktorów - pracowników MOKSiR.

3.  Wyniki będą ogłaszane co tydzień na stronie www.moksir.chojnow.eu poczynając od 27 marca 2020 roku.

4.  Co tydzień z Uczestników zostanie wyłoniony jeden zwycięzca w każdej kategorii wiekowej.

5.  MOKSiR wręczy zwycięzcom nagrody - bilety wstępu na wybrane przez nich seanse filmowe. O zasadach odbioru MOKSiR poinformuje Uczestnika korzystając z adresu mailowego, z którego zwycięskie prace zostaną wysłane. Dodatkową nagrodą będzie publikacja zwycięskich prac w mediach społecznościowych MOKSiR.

 

§ 5


Uwagi końcowe

1.  Sprawy niezawarte w regulaminie rozstrzyga MOKSiR.

2.  Wysłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

3.  Wysłanie pracy jest jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie jej na stronie internetowej MOKSiR. 

4.  Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na używanie pracy Uczestnika w celach promocyjnych przez MOKSiR (z uwzględnieniem praw autorskich)

5.  Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszego konkursu, po wyczerpaniu drogi postępowania polubownego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby MOKSiR.

 

 


niepodlegla (szerokość: 750 / wysokość: 1054)OBLICZA NIEPODLEGŁOŚCI

konkurs na plakat  dla uczniów chojnowskich szkół

regulamin konkursu

 

Organizator:

 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,  59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7 

Tel.  76/8188621,  505 398 729 i 505 398 794

www.moksir.chojnow.eu    e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

  Cel konkursu:

- Uczczenie 100 rocznicy odzyskanie Niepodległości

· Rozwijanie  kreatywności dzieci i młodzieży z terenu miasta Chojnowa w dziedzinie plastyki,

· Popularyzacja techniki plakatu.

 

Uczestnicy konkursu:

 

Do udziału w konkursie plastycznym zapraszamy w 5 kategoriach wiekowych:

- przedszkolaków,

- uczniów szkół podstawowych klas I-III,

- uczniów szkół podstawowych klas IV-VII,

- gimnazjalistów,

- uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

Technika pracy:

 

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę - plakat, którego motywem przewodnim jest odzyskanie Niepodległości przez Polskę.

Format pracy:

 

W związku z możliwościami ekspozycyjnymi Organizatora dopuszczane będą tylko prace „płaskie" .

Pracę należy wykonać w formacie A3 (42x 29,7 cm),

 

Opis pracy:

 

Każda praca musi być opatrzona następującymi informacjami:

imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły / placówki, dokładny adres szkoły / placówki / ew. zamieszkania, numer telefonu, podpisane oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby MOKSiR - organizatora konkursu "OBLICZA NIEPODLEGŁOŚCI".

 

Termin składania prac:

 

Prace należy złożyć do 27 kwietnia 2018 w biurze MOKSiR w godz. 8.00-15.00  - ul. Małachowskiego 7, pok. 203

 

Wystawa pokonkursowa, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 30 kwietnia 2018 o godz. 17.00 w Domu Kultury przy ul. Małachowskiego 7.

 

Bliższe informacje : Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, tel. 76/8188621

www.moksir.chojnow.eu        e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

 
(szerokość: 190 / wysokość: 126)(szerokość: 190 / wysokość: 250)(szerokość: 190 / wysokość: 126)
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie ogłasza

konkurs plastyczny " WIOSNA, WIOSNA… ACH TO TY".


Cel konkursu:

·         Rozwijanie  kreatywności dzieci i młodzieży z terenu miasta Chojnowa w dziedzinie plastyki,

·         Popularyzacja techniki witrażu.


Uczestnicy konkursu:


Do udziału w konkursie plastycznym zapraszamy w 4 kategoriach wiekowych:

- przedszkolaków,

- uczniów szkół podstawowych klas I-III,

- uczniów szkół podstawowych klas IV-VI,

- gimnazjalistów.


Technika pracy:


Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, której motywem przewodnim jest WIOSNA, wykonaną techniką witrażową

(wycinanka /wyklejanka z papieru lub malowanie na szkle)


Format pracy:


Pracę należy wykonać w formie płaskiej o wymiarach 42x 29,7 cm ( format A3),


Opis pracy:


Każda praca musi być opatrzona następującymi informacjami:

imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły / placówki, dokładny adres szkoły / placówki / ew. zamieszkania,

numer telefonu,

- podpisane oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby MOKSiR - organizatora konkursu "WIOSNA, WIOSNA…ACH TO TY".


Termin składania prac:


Prace należy złożyć do 25 marca br. (wtorek) w biurze MOKSiR w godz. 8.00-15.00  (obecnie Dom Schrama - Rynek 20 - pokój nr 10)


Wystawa pokonkursowa, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 28 marca br. o godz. 17.00 w Domu Schrama.


Bliższe informacje : Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, tel. 512 680 388

www.moksir.chojnow.eu        e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

 

#zostanwdomuwChojnowie
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie