NARODOWE CZYTANIE 2016 W CHOJNOWIE

 

Chojnów już po raz czwarty uczestniczył w Narodowym Czytaniu, ogólnopolskiej akcji publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Tegoroczną lekturą, wybraną podczas internetowego głosowania, została powieść „Quo vadis" Henryka Sienkiewicza, a Patronat Honorowy objęła Para Prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.


Podobnie, jak w poprzednich edycjach, organizatorami chojnowskiego Narodowego Czytania byli: Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Do współpracy, jako partnerów, zaprosiliśmy wszystkie miejscowe szkoły: Szkołę Podstawową nr 3, Szkołę Podstawową nr 4, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie.


Program naszych obchodów Narodowego Czytania w każdym roku jest nieco inny. W tym, oprócz czytania wybranych fragmentów lektury, można było wziąć udział w dwóch konkursach: konkursie na hasło promujące „Quo vadis" i konkursie „Moda w antycznym świecie". Spotkanie - Narodowe Czytanie: Henryk Sienkiewicz „Quo vadis" - zaplanowaliśmy na 9 września 2016 r. W przeddzień, 8 września, młodzież ze szkół ponadpodstawowych przeprowadziła specjalną akcję promocyjną o charakterze happeningowym – czytanie w różnych miejscach miasta krótkich fragmentów „Quo vadis", rozdawanie ulotek i zapraszanie przechodniów do uczestnictwa w tym wydarzeniu.


A 9 września Narodowe Czytanie rozpoczęliśmy czytaniem „Quo vadis" w szkołach ponadpodstawowych: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Powiatowym Zespole Szkół. Potem, o godz. 12.00 odbyło się finałowe spotkanie w  Rynku.


Mieszkańcy miasta, na scenie ze specjalnie przygotowaną okolicznościową dekoracją, czytali wybrane fragmenty „Quo vadis". W pięciu prezentacjach czytelniczych wystąpili:


  1. uczniowie Gimnazjum nr 1: Justyna Dydyk, Michał Szumilas

  2. uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie: Jakub Ostropolski, Martyna Kalinowska

  3. uczniowie Gimnazjum nr 2: Dominika Pawłowska, Jagoda Bielecka

  4. p. Lucyna Setla-Bar – dyrektor Żłobka Miejskiego, Helena Maćkowiak – przedstawiciel firmy „Kret i S-ka", Barbara Karasek – nauczyciel Gimnazjum nr 2, Mariusz Garbera – asystent muzealny z Muzeum Regionalnego w Chojnowie , Jan Serkies – burmistrz Miasta Chojnowa

  5. przedstawiciele Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy MBP: Katarzyna Mazurkiewicz – Gimnazjum nr 1, Dominika Pawłowska – Gimnazjum nr 2, Aleksandra Michałkiewicz – Powiatowy Zespół Szkół.


Pomiędzy prezentacjami czytelniczymi nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu na hasło promujące „Quo vadis" oraz przeprowadzony został konkurs „Moda w antycznym świecie".


Spośród 152 haseł zgłoszonych do konkursu jury wybrało 7 i przyznało:


- nagroda główna: Alina Malik (Gimnazjum nr 2):


Quo vadis


w tytule powieści pytanie zadane,


odpowiedź na nie niesie słowo pisane.


oraz wyróżnienia:


- Mateusz Baryło (Gimnazjum nr 1):


Mam smaka na „Quo vadis" – powieść Polaka.


- Kacper Matys (Gimnazjum nr 2):


Quo vadis – Czytać? Nie czytać? Oto jest pytanie.


Pomocne tu będzie „Narodowe Czytanie".


- Patrycja Męczyńska (Gimnazjum nr 1):


Łzy wzruszenia tych czekają, co „Quo vadis" przeczytają.


- Oliwia Mielnik (PZS):


Quo vadis?


Pogaństwo czy chrześcijaństwo,


Upadek czy narodziny?


Przeczytaj! Przemyśl!


Zapytaj – dokąd idziesz Człowieku XXI wieku


- Wiktoria Rutkowska (Gimnazjum nr 2):


„Quo vadis" jest historią trudną, ale na pewno nie nudną!


- Julia Skrzypacz (Gimnazjum nr 1):


Dobry czytelniku wpisz „Quo vadis" do swojego pliku.


W  konkursie na strój zainspirowany powieścią „Quo vadis", w którym uczestniczyło 28 osób, jury przyznało:


- nagroda  główna: Karol Chojnacki (Gimnazjum nr 2)


oraz wyróżnienia:


- Manuela Baran (PZS)


- Jagoda Bielecka ( Gimnazjum nr 2)


- Emil Giersok ( Gimnazjum nr 1)


- Marceli Kułacz ( SP nr 3)


- Alina Malik (Gimnazjum nr 2)


- Krystian Mendel (Gimnazjum nr 1)


- Julia Woronowicz (SP nr 3)


Laureaci konkursów otrzymali bardzo wartościowe nagrody książkowe, m.in. zwycięzcy -ekskluzywne wydanie jubileuszowe „Trylogii".


Pamiątkowymi wydaniami „Quo vadis" zostali obdarowani także uczestnicy prezentacji czytelniczych oraz przedstawiciele chojnowskich szkół. Wszystkie nagrody książkowe zostały opatrzone stemplem okolicznościowej pieczęci przysłanej z Kancelarii Prezydenta RP. Taki stempel mogli otrzymać również mieszkańcy – na swoich własnych egzemplarzach „Quo vadis".


Podczas akcji Narodowego Czytania korzystaliśmy z adaptacji „Quo vadis" autorstwa Tomasza Burka, krytyka i historyka literatury. Oprawę muzyczną finałowego spotkania w Rynku stanowiła muzyka filmowa amerykańskiej ekranizacji "Quo vadis", którą skomponował Miklos Rozsa.


Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w Narodowym Czytaniu. Specjalne podziękowania kierujemy do lektorów, uczestników konkursów i akcji happeningowej.


Za wspaniałą współpracę dziękujemy partnerom – wszystkim chojnowskim szkołom: dyrekcji, nauczycielom – m.in. bibliotekarzom, szkolnym koordynatorom Młodzieżowych Dyskusyjnych Klubów Książki - i uczniom. To Wasze bezpośrednie zaangażowanie sprawia, że z roku na rok, nasze przedsięwzięcie ma coraz szerszy zasięg, że wzrasta w nim – co bardzo nas cieszy - udział młodzieży. Podkreślić należy, że w tej edycji Narodowego Czytania bez pomocy szkół nie udałoby nam się zrealizować ważnej części programu – konkursu na hasło i konkursu na strój.


I jeszcze jedne podziękowanie – Panu Marianowi Karaskowi za dokumentację fotograficzną imprezy i możliwość jej nieodpłatnego udostępniania.


 


                                                                                   Organizatorzy:


                                                        Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie


                                                        Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie


Konkurs MODA W ANTYCZNYM ŚWIECIE
inspirowany „Quo vadis" Henryka Sienkiewicza


Regulamin


Organizatorzy:


- Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie


Cele konkursu:- promowanie czytelnictwa - rozwijanie aktywności twórczej
Zasady uczestnictwa:


1. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. 2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i zaprezentowaniu stroju nawiązującego do strojów mieszkańców antycznego Rzymu (np. patrycjusz, żołnierz, gladiator, westalka itp.) inspirowanego powieścią Henryka Sienkiewicza „Quo vadis". 3. Każdy z uczestników może zgłosić i zaprezentować 1 strój. 4. Udział w konkursie należy zgłosić w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie, Pl. Zamkowy 2, 59 – 225 Chojnów – w terminie do 06.09.2016 r. 5. W zgłoszeniu należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz: 1) osoby niepełnoletnie: zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru: Wyrażam zgodę na uczestnictwo ....................... /imię i nazwisko uczestnika/ w konkursie MODA W ANTYCZNYM ŚWIECIE oraz przetwarzanie jego/jej danych osobowych na potrzeby konkursu. Oświadczam, że znam regulamin konkursu. /podpis rodzica/opiekuna prawnego) 2) osoby pełnoletnie: zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu MODA W ANTYCZNYM ŚWIECIE/podpis uczestnika konkursu) 6. Prezentacja strojów oraz wręczanie nagród odbędzie się podczas spotkania „Narodowe Czytanie": Chojnów, 09.09.2016 r., godz.12.00, Rynek.


Nagrody:


1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez Organizatorów. 2. Dla autorów najlepszych strojów przyznane zostaną nagrody: nagroda główna oraz wyróżnienia.


Inne postanowienia:


1. Zgłaszając pracę na konkurs uczestnik akceptuje w całości niniejszy regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 2. Zgłaszając pracę na konkurs uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z pracy przez Organizatorów. Zgoda obejmuje wykorzystanie pracy, za pośrednictwem dowolnego medium, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie i publikację w Internecie, wydawnictwach drukowanych, udostępnianie publiczne na wystawach, pokazach i innych w ramach promocji niniejszego konkursu, bez ograniczenia czasowego i geograficznego. 3. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie (usługi pocztowe, koszty podróży itp.). 4. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego regulaminu ostateczną decyzję podejmą organizatorzy w porozumieniu z jury.
Konkurs na hasło promujące „Quo vadis"
Regulamin


Organizatorzy:


- Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie


Cele konkursu:


- promowanie czytelnictwa - rozwijanie aktywności twórczej


Zasady uczestnictwa:


1. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. 2. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu hasła zachęcającego do czytania powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis". 3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 hasła. 4. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie hasła będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników i nienaruszające praw osób trzecich. 5. Prace konkursowe należy złożyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie, Pl. Zamkowy 2, 59 – 225 Chojnów – w terminie do 06.09.2016 r. 6. Każdy praca konkursowa musi zostać opatrzona na odwrocie informacją o autorze zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz: 1) osoby niepełnoletnie: zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru: Wyrażam zgodę na uczestnictwo .................... .../ imię i nazwisko uczestnika/ w konkursie na hasło promujące „Quo vadis" oraz przetwarzanie jego/jej danych osobowych na potrzeby konkursu. Oświadczam, że znam regulamin konkursu. /podpis rodzica/opiekuna prawnego) 2) osoby pełnoletnie: zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu na hasło promujące „Quo vadis"/podpis uczestnika konkursu) 7. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas spotkania „Narodowe Czytanie": Chojnów, 09.09.2016 r., godz.12.00, Rynek.


Nagrody:


1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez Organizatorów. 2. Dla autorów najlepszych haseł przyznane zostaną nagrody: nagroda główna oraz wyróżnienia.


Inne postanowienia:


1. Zgłaszając pracę na konkurs uczestnik akceptuje w całości niniejszy regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 2. Zgłaszając pracę na konkurs uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z pracy przez Organizatorów. Zgoda obejmuje wykorzystanie pracy, za pośrednictwem dowolnego medium, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie i publikację w Internecie, wydawnictwach drukowanych, udostępnianie publiczne na wystawach, pokazach i innych w ramach promocji niniejszego konkursu, bez ograniczenia czasowego i geograficznego. 3. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie (usługi pocztowe, koszty podróży itp.). 4. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego regulaminu ostateczną decyzję podejmą organizatorzy w porozumieniu z jury.serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie