IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH

Z KINA „KULTURA" PODCZAS EPIDEMII SARS-COV-2

 

W trosce o bezpieczeństwo widzów wprowadza się zasady bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi informacjami przed wizytą w kinie KULTURA. Zachęcamy do zakupu biletu drogą online lub płatnością kartą w kasie kina.

PODSTAWOWE ZASADY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W SEANSIE FILMOWYM

1.W celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia zakażenia COVID-19 rozkład godzin funkcjonowania kina i ilość widzów zostają zmodyfikowane zgodnie z zaleceniami GIS.

2.W seansie mogą brać udział tylko widzowie zdrowi, nie objęci kwarantanną, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

3.Wchodząc na teren kina należy i zdezynfekować ręce – pojemniki umieszczone są przy wejściu.

4.Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem zakrywania ust i nosa. Maseczkę należy założyć  przed wejściem do budynku

5. Kino udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na Sali.

6. Widzowie mogą zajmować tylko miejsca wskazane w systemie sprzedażowym miejsc.

7. Widzowie podczas seansu zajmują rzędy naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami, wskazane w systemie sprzedażowym miejsc.

8. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:

* widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia,

* widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

* osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

9. Po każdym seansie przeprowadza się wietrzenie pomieszczeń oraz sprzątanie stref dla widzów.

10. Czekając w kolejce do kasy oraz znajdując się w kinie należy zachowywać bezpieczną odległość (dystans zgodny z aktualnym stanem prawnym).

11. Widzowie posiadający zakupione wcześniej bilety przychodzą na seans nie wcześniej niż 15 min. przed jego rozpoczęciem.

12.Opuszczając kino widzowie powinni pamiętać o zachowaniu wymaganej przepisami prawa odległości.

13.Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie