PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY, SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE

 NA CZAS EPIDEMII COVID-19    2021 r.

1.                  Ogólne zasady obowiązujące w  Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie  w okresie epidemii  COVID-19.

2.                  Wszyscy pracownicy, współpracownicy oraz osoby korzystające z oferty MOKSiR zobowiązani są do bezwzględnego  przestrzegania i stosowania określonych poniżej procedur oraz aktualnych wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

I.  ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W OBIEKTACH MOKSIR:

1.                  Ograniczeniu ulega czas otwarcia instytucji i liczebność odbiorców oferty MOKSiR, adekwatnie do obowiązujących przepisów, w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

2.                  W budynku mogą przebywać w odpowiednich porach, poza pracownikami, jedynie: uczestnicy zajęć w godzinach zajęć/oferty MOKSiR, widzowie kina KULTURA w godzinach seansów, osoby korzystające z kasy w godzinach jej otwarcia i osoby załatwiające sprawy służbowe.

3.                  W zajęciach organizowanych przez MOKSiR mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe      i nieprzebywające na kwarantannie. 

4.                  Wprowadzone zostają limity osób przebywających w poszczególnych salach, stosownie do wytycznych dotyczących zajęć edukacyjnych oraz zajęć ruchowych, w tym artystycznych. Za przestrzeganie limitów odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia.

5.                  Przy ustalaniu godzin zajęć, seansów filmowych itp. należy zapewnić odpowiednio długie przerwy umożliwiające opuszczenie budynku przez uczestników przed przybyciem kolejnych osób oraz wietrzenie sali i niezbędną dezynfekcję.

6.                  Przy każdym wejściu do budynków MOKSiR umieszczone zostają pojemniki z płynem dezynfekującym. Osoby wchodzące do budynku muszą zdezynfekować ręce.

7.                  Pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są także dodatkowo w wybranych miejscach, odpowiednio do prowadzonych działań, tak by umożliwić osobom korzystającym           z oferty MOKSiR częstą dezynfekcję.

8.                  W budynkach MOKSiR obowiązuje nakaz noszenia maseczki.

9.                  Wprowadzone zostaje ograniczenie liczby osób korzystających jednocześnie z toalet zarówno damskich jak i męskich MOKSiR – 1 osoba.

10.              W toaletach oraz w widocznych miejscach w budynkach MOKSiR wywieszone są informacje dotyczące zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych.

11.              Pracownicy obsługujący kasę, zobowiązani są do bieżącej dezynfekcji swojego stanowiska, przede wszystkim blatu i miejsc, z którymi kontakt mają klienci (np. terminal do płatności kartą).

12.              Osoby przebywające w MOKSiR powinny zachować względem siebie odstęp 2 metrów i ograniczyć w miarę możliwości  jednoczesne przebywanie w tych samych pomieszczeniach.

13.              Pracownicy gospodarczy zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników                    i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.

II. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKOM  I WSPÓŁPRACOWNIKOM:

 Wytyczne dla pracowników:

1.  Po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

2.  Stosować otrzymane od pracodawcy do swojej dyspozycji, w ilościach adekwatnych. do wykonywanej pracy, środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku).

3.  Zachować bezpieczną odległość od uczestników i współpracowników – 2 metry.

4.  Ograniczyć jednoczesne przebywanie pracowników w pomieszczeniach.

5.  Podczas wykonywania obowiązków regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem          na bazie alkoholu (min. 60%).

6.  Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

 7.Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

8.  Wietrzyć pomieszczenia biurowe i pracownicze minimum co godzinę.

9.  Regularnie czyścić i dezynfekować stanowiska pracy, pamiętać o dezynfekcji powierzchni  dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp. Po zakończeniu pracy pozostawić stanowisko czyste i zdezynfekowane,

10.              W przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie nie należy przychodzić do pracy, pozostać  w domu i postępować zgodnie z instrukcją GIS (skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem). O całej sytuacji pracodawcę należy poinformować mailowo lub telefonicznie.

III. ZALECENIA DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA ORAZ PROWADZENIA ZAJĘĆ I DZIAŁAŃ STATUTOWYCH   W SIEDZIBIE MOKSIR.

1. Zajęcia prowadzone będą w sposób minimalizujący bezpośredni kontakt pomiędzy uczestnikami. 2. Przed wejściem do sali każdy uczestnik zajęć winien zdezynfekować ręce płynem z pojemnika umieszczonego przy wejściu do sali.

3.                  Uczestnicy zajęć, które wymagają zmiany stroju i obuwia korzystają, samoobsługowo z szatni  lub wyznaczonego miejsca, wskazanego przez pracownika MOKSiR.

4.                  Uczestnicy wchodzą do budynku w maseczce. Jeśli charakter zajęć wyklucza jej używanie, to zdejmują ją i odpowiednio zabezpieczają w sali lub w szatni.

5.                  Instruktor przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest wyjaśnić uczestnikom zasady bezpieczeństwa i procedury obecnie obowiązujące w MOKSiR i ustalić zasady zachowania podczas zajęć.

6.                  Uczestnicy powinni podczas zajęć pracować w wydzielonych dla siebie przestrzeniach i zachowywać dystans 2 m (nie dotyczy zajęć tanecznych).

7.                  Podczas zajęć uczestnicy nie mogą korzystać z rekwizytów i przyborów, których używają także inne osoby. Przekazywanie sobie przyborów, narzędzi i rekwizytów jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, za zgodą instruktora, wyłącznie po ich wcześniejszej dezynfekcji dokonanej przez instruktora.

8.                  Po każdych zajęciach używane przez uczestników przedmioty i powierzchnie są dezynfekowane.

9.                  Zaleca się prowadzić zajęcia przy otwartych oknach, a jeśli to nie jest możliwe wietrzyć salę co godzinę minimum 10 minut.

10.              Uczestnicy przychodzą na zajęcia nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem i opuszczają budynek niezwłocznie po ich zakończeniu.

11.              Rodzice odprowadzający dzieci na zajęcia po wejściu dziecka do sali zobowiązani są do opuszczenia budynku.

12.              Zwiedzanie galerii „Przy okazji…" odbywa się zgodnie  z  obowiązującymi normami sanitarnymi.

13.              W przypadku niepokojących objawów instruktor zajęć lub pracownik MOKSiR może  przerwać zajęcia i skierować uczestnika do izolatorium, jednocześnie wszczynając postępowanie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

14.              Osoby biorące udział w zajęciach tanecznych i aerobiku mogą ćwiczyć bez masek.

IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH

Z KINA „KULTURA" PODCZAS EPIDEMII SARS-COV-2

 

W trosce o bezpieczeństwo widzów wprowadza się zasady bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi informacjami przed wizytą w kinie KULTURA. Zachęcamy do zakupu biletu drogą online lub płatnością kartą w kasie kina.

PODSTAWOWE ZASADY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W SEANSIE FILMOWYM

1.W celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia zakażenia COVID-19 rozkład godzin funkcjonowania kina i ilość widzów zostają zmodyfikowane zgodnie z zaleceniami GIS.

2.W seansie mogą brać udział tylko widzowie zdrowi, nie objęci kwarantanną, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

3.Wchodząc na teren kina należy i zdezynfekować ręce – pojemniki umieszczone są przy wejściu.

4.Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem zakrywania ust i nosa. Maseczkę należy założyć  przed wejściem do budynku

5. Kino udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na Sali.

6. Widzowie mogą zajmować tylko miejsca wskazane w systemie sprzedażowym miejsc.

7. Widzowie podczas seansu zajmują rzędy naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami, wskazane w systemie sprzedażowym miejsc.

8. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:

* widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia,

* widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

* osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

9. Po każdym seansie przeprowadza się wietrzenie pomieszczeń oraz sprzątanie stref dla widzów.

10. Czekając w kolejce do kasy oraz znajdując się w kinie należy zachowywać bezpieczną odległość (dystans zgodny z aktualnym stanem prawnym).

11. Widzowie posiadający zakupione wcześniej bilety przychodzą na seans nie wcześniej niż 15 min. przed jego rozpoczęciem.

12.Opuszczając kino widzowie powinni pamiętać o zachowaniu wymaganej przepisami prawa odległości.

13.Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

 

 

V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH

Z KRĘGIELNI W MOKSIR W CHOJNOWIE PODCZAS EPIDEMII  SARS-COV-2

 

W trosce o bezpieczeństwo osób wprowadza się zasady bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi informacjami przed wizytą w kręgielni MOKSiR w Chojnowie. Przypominamy, że płatności można dokonać jedynie kartą w kasie kina.

PODSTAWOWE ZASADY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z KRĘGIELNI W MOKSIR

1.W celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia zakażenia COVID-19 rozkład godzin funkcjonowania kręgielni i ilość osób korzystających została zmodyfikowane zgodnie z zaleceniami GIS.

2. Korzystać z kręgielni mogą tylko osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

3.Wchodząc na teren kręgielni należy zdezynfekować ręce – pojemniki umieszczone są przy wejściu.

4.Udział w grze osób niespokrewnionych jest dopuszczalny pod warunkiem zakrywania ust i nosa. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym mogą po wejściu na salę kręgielni odkryć usta i nos. Maseczkę należy założyć  przed wejściem do budynku

5. Z kręgielni w jednym czasie może korzystać maksymalnie 8 osób.

6. Po każdej grze przeprowadza się wietrzenie pomieszczeń oraz sprzątanie stref dla graczy.

7. Czekając w kolejce do kasy oraz znajdując się w kręgielni należy zachowywać bezpieczną odległość (dystans zgodny z aktualnym stanem prawnym).

8.Opuszczając kręgielnię widzowie powinni pamiętać o zachowaniu wymaganej przepisami prawa odległości.

9.Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

 VI. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SALI FITNESS W MOKSIR W   CHOJNOWIE   W REŻIMIE SANITARNYM

 1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Sali Fitness w MOKSiR [dalej „Fitness'] poprzez zminimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19.
 2. Obsługa MOKSiR zobowiązana jest stosować wytyczne właściwych władz sanitarnych dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom Fitness niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z obiektu.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Fitness zobowiązane są do zapoznania się i stosowania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 4. Godziny otwarcia Sali Fitness: wt.-nd.– 15.00 – 21.00
 5. Maksymalna ilość osób przebywających równocześnie w Sali Fitness wynosi 5 (1 osoba na 15 m2 powierzchni całkowitej obiektu).
 6. W Fitness mogą przebywać jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorobowych. Z usług Fitness nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją.
 7.  Zaleca się skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Toalety na terenie MOKSiR działają w sposób ograniczony i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych.
 8. W Sali Fitness nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust przez osoby ćwiczące.
 9. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 2 m pomiędzy osobami ćwiczącymi. Ponieważ nie możliwości ustawienia sprzętów na siłowni w bezpiecznej 2 m odległości, w związku tym nie należy korzystać w tym samym czasie z urządzeń pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie. MOKSiR może wg własnego uznania czasowo wyłączyć z użytku poszczególne urządzenia.
 10. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w szczególności:
  • dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Sali Fitness i po wyjściu z toalety,
  • posiadania zmiennego obuwia oraz ręcznika do ćwiczeń,
  • dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu. Osoby niestosujące się do wymogów niniejszego Regulaminu lub wymogów sanitarnych mogą zostać wyproszone z Sali Fitness/MOKSiR.
 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.

 

VII. REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ AEROBICU

     ORGANIZOWANYCH W MOKSIR W CHOJNOWIE W REŻIMIE SANITARNYM

 1. W sali aerobiku może przebywać nie więcej niż 15 uczestników.
 2. Na zajęcia obowiązują wcześniejsze telefoniczne zapisy w sekretariacie MOKSiR:          pn.- pt.-8.00-14.00
 3. Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach 12.00-13.00,  we wtorki w godzinach 12.00-13.00 i 17.00-18.00 oraz w czwartki w godzinach 12.00-13.00
 4. Uczestnik przychodzący na zajęcia po raz pierwszy musi przed ich rozpoczęciem dostarczyć instruktorowi podpisane odpowiednie oświadczenia.

5.      Pracowników oraz Instruktorów nie wlicza się do ogólnej liczby korzystających wskazanych w pkt. 1.

 1. Z usług aerobicu nie mogą skorzystać osoby, które:
 • obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej
 • są objęte kwarantanną lub izolacją,
 • miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną
  lub chorą na COVID-19.

7.      Każdy uczestnik przed wejściem do sali jest zobowiązany do dezynfekcji rąk.

 1. Uczestnik powinien ograniczyć do minimum czas przebywania w szatni.
 2. Ustala się 30 min. przerwy pomiędzy zajęciami przeznaczone na wietrzenie sali, dezynfekcję oraz ograniczenie kontaktu między wychodzącymi i wchodzącymi Uczestnikami zajęć.
 3. Nakazuje się zachowanie bezpiecznej odległość między uczestnikami, instruktorami oraz pracownikami. Rekomendowane są minimum 2 m.
 4. Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce.
 5. Podczas ćwiczeń należy używać ręczników.
 6. Uczestnicy po zakończeniu zajęć są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia sali  w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 7. Uczestnicy, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez Instruktora lub Pracownika i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Uczestnicy oraz instruktor mogą ćwiczyć bez masek.

VIII. ZALECENIA DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA ZAJĘĆ    SPORTOWYCH

1.  Łączna, jednorazowa liczba uczestników zajęć sportowych (zawodnicy, trenerzy, obsługa, widzowie) w jednym obiekcie, nie może liczyć więcej niż 150 osób  lub być zgodna z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Sportu.

2.  W pomieszczeniach recepcyjnych uczestnicy pozostają w maseczkach.

Środki bezpieczeństwa stosowane są analogicznie jak we wszystkich placówkach MOKSiR.

3.  Szczegółowe zasady organizowania zajęć sportowych z danej dyscypliny regulowane są aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Sportu.

4.  Uczestnicy zajęć sportowych nie mogą korzystać z szatni i natrysków wodnych.                            Ich strój sportowy winien być dostosowany do warunków pogodowych.

5.  Każdorazowo po zajęciach treningowy sprzęt pomocniczy, urządzenia sportowe  podlega dezynfekcji bądź wymianie.

6.  W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe  i nieprzebywające na  kwarantannie.

IX. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U PRACOWNIKA, WSPÓŁPRACOWNIKA, UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ, ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM:

1.                  Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie, innego pracownika, współpracownika lub osoby przebywającej w MOKSiR niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać          na zakażenie koronawirusem, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora oraz odizolować taką osobę od innych w wyznaczonym pomieszczeniu. Od tego momentu należy zamknąć budynek, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarnoepidemiologiczną i stosować się do wytycznych otrzymanych od służb sanitarnych.

2.                  Na pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – IZOLATORIUM wyznacza się  salę nr 204.  Pomieszczenie te jest wyposażone w środki dezynfekujące oraz maseczki.

3.                  Po zaistnieniu sytuacji opisanej w ust. 1 zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

4.                  Należy w miarę możliwości sporządzić listę pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał użytkownik i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie