Pracownia komputerowa oferuje zajęcia przy 10 stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu. Funkcjonuje w sali nr 12 Domu Schrama.  Korzystanie z pracowni jest bezpłatne. Pracownia komputerowa powstała dzięki środkom pozyskanym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Infrastruktura domów kultury".

logo mkidn (szerokość: 375 / wysokość: 375)

Regulamin korzystania


z Pracowni Komputerowej


MOKSiR


Każdy użytkownik jest zobowiązany zaznajomić się

z regulaminem pracowni komputerowej.

Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania

z szatni.

Korzystanie z pracowni jest bezpłatne.

Przebywający w pracowni komputerowej

zobowiązani są do zachowania ciszy.

Przy stanowisku komputerowym może znajdować się jedna osoba.

Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.

Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.

Zabrania się też jakichkolwiek czynności mogących skutkować uszkodzeniem sprzętu (rozłączanie kabli,

rozkręcanie urządzeń itp).

Sprzęt komputerowy i Internet służy głównie do celów edukacyjno - poznawczych (np. pisanie referatów,

rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, poszukiwanie pracy zawodowej, szkoły itp.)

W przypadku dużej ilości chętnych maksymalny czas korzystania ze stanowiska komputerowego w celach

rozrywkowych (np. gry) wynosi 1 godz.

Z własnej pamięci USB można korzystać za zgodą pracownika i po uprzednim sprawdzeniu przez niego

czy nie jest zawirusowana.

Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska

komputerowego na okres wskazany przez pracownika.

Podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych (np. dla seniorów) sala komputerowa może być niedostępna

dla innych użytkowników.

Użytkownik ma obowiązek:  

Podporządkować się wszystkim zaleceniom prowadzącego pracownię.

Informować prowadzącego o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych oraz

o uszkodzeniach mechanicznych.

Zapoznać się z regulaminem pracowni komputerowej, udostępnić - w celu spisania przez

opiekuna pracowni imienia i nazwiska korzystającego - dokument ze zdjęciem i każdorazowo

potwierdzić swoje uczestnictwo podpisem w zeszycie odwiedzin (tzw. księga wejść i wyjść).


więcej informacji: http://www.giodo.gov.pl/560/id_art/2871/j/pl/


Użytkownikowi nie wolno:  

Uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy, multimedialny itp.

Wykorzystywać oprogramowanie lub sprzęt komputerowy do celów komercyjnych.

Uruchamiać oprogramowanie, które swoim działaniem może powodować zaburzenia stabilności pracy

systemu.

Dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych.

Utrudniać pracę innym użytkownikom, np. głośnym zachowaniem.

Wnosić i spożywać napojów ani artykułów spożywczych przy sprzęcie komputerowym.


W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, pracownik ma prawo do

natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia

sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest

niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.


Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, 59-225 Chojnów,

ul. Małachowskiego 7. Księga wejść i wyjść prowadzona jest jedynie na użytek MOKSiR i zawarte

w niej informacje nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie