CHOJNOWIAN PORTRET WŁASNY to konkurs, w którym liczymy na próbę przybliżenia ("sportretowania") mieszkańców naszego miasta. Mamy nadzieję, że autorzy prac ukażą nam zarówno osoby powszechnie znane, rozpoznawalne przez swą działalność zawodową, społeczną, artystyczną itp., jak i takie, które stoją często w tzw. drugim szeregu, a przecież ich twarze czy też losy zasługują na to, by uczynić z nich bohaterów pierwszego planu.

Konkurs, który rozpocznie się 1 stycznia i potrwa do 30 listopada 2011 roku, rozgrywał się będzie na trzech płaszczyznach. Oczekujemy na:

a/ portrety fotograficzne,

b/ portrety literackie lub

c/ połączenie powyższych, czyli prezentację zarówno fotograficzną jak i literacką wybranej postaci.


A - portret fotograficzny. Autor może dostarczyć maksymalnie 5 prac ukazujących daną osobę /dopuszczalne są zdjęcia cyfrowo obrobione czy też przetworzone/, każda fotografia w wersji elektronicznej oraz papierowej o wymiarach 21x30 cm. Do prac musi być dołączona krótka notka o bohaterze zdjęć - imię, nazwisko oraz informacja wskazująca na to, dlaczego fotografujący zainteresował się tą postacią, np. "Jan Kowalski - artysta rzeźbiarz", "Jan Nowak - trener piłkarski", "Janina Kowalska - najstarsza mieszkanka Chojnowa (102 lata)" itp. Warunkiem nieodzownym dopuszczenia prac do konkursu jest też podpisana przez bohatera zdjęcia zgoda na publikację jego wizerunku przez Organizatora konkursu.


B - portet literacki. Autor przedstawia wybraną przez siebie postać mieszkanki/mieszkańca Chojnowa na maksymalnie 3 stronach standardowego maszynopisu (czcionka times new roman - 12, odstęp - 1,5). Liczymy nie tyle na pełne "życiorysy", co raczej świadomie wybrane ich fragmenty, pozwalające dostrzec w ukazywanej postaci jej szczególny, charakterystyczny "rys" - pasję, zaangażowanie, działanie.


C - portret fotograficzno-literacki wybranej postaci, czyli wykonane przez autora zdjęcia /zasady jak w "A"/ oraz tekst prezentujący bohatera portretu /zasady jak w "B"/.


W konkursie nie ma ograniczeń wiekowych. Każdy uczestnik ma prawo złożyć wiele prac; za każdym razem muszą być one opatrzone innym godłem.

Prace składa się w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, ul. Małachowskiego 7 do 30 listopada 2011 roku. Na kopercie, obok godła, musi się też znaleźć napis: CHOJNOWIAN PORTRET WŁASNY - A (ewentualnie B lub C), natomiast wewnątrz dane identyfikujące autora i jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgoda na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora złożonego w konkursie materiału na potrzeby wydawnictw i publikacji MOKSiR.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona JURY powołane przez Organizatora; wyniki zostaną ogłoszone na wystawie pokonkursowej 15 grudnia 2011 roku w kawiarence MOKSiR.

Organizator przewiduje nagrodę GRAND PRIX oraz nagrody indywidualne przyznane w poszczególnych kategoriach. O ostatecznym podziale zadecydują jurorzy.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dyr. MOKSiR, pan Stanisław Horodecki - tel. 76/ 81 88 621.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie