Plakat

 

REGULAMIN 2023 (21.25 KB, .docx)

KARTA ZGŁOSZENIA (21.39 KB, .docx)

 

 

XXI OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ  ZESPOŁÓW TANECZNYCH

STONOGA 2023

 

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

tel. 76 8188621,   www.moksir.chojnow.eu   

 e-mail:  jagoda.zderska@moksir.chojnow.eu  

Termin:

21 października 2023 r.  

Miejsce:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7 

Cel imprezy:

 • prezentacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych,
 • promowanie twórczości tanecznej,
 • integracja grup tanecznych oraz instruktorów tańca,
 • wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach. 

KATEGORIE TANECZNE:

 1.  DISCO DANCE/DISCO SHOW

- rekwizyty dozwolone

 1. STREET DANCE

- wszystkie techniki tańca ulicznego, hip hop, funky, house, breaking, popping, locking itp

 1. INNE FORMY TAŃCA

- układy taneczne niemieszczące się w pozostałych kategoriach

 np. miniatura taneczna, inscenizacja taneczna

KONKURENCJE TANECZNE:

 1. MINI FORMACJE – od 3 do 7 osób
 2. FORMACJE – od 8 osób

 

KATEGORIE WIEKOWE:

 1. Do 11 lat
 2. 12 - 15 lat
 3. Od 16 lat

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W przypadku dużej ilości zgłoszeń decyduje kolejność przesłania!

 • Kartę zgłoszenia wypełniamy osobno dla każdej kategorii.
 • Uiszczenie opłaty startowej w wysokości: 30 zł od osoby za pierwszą i 15 zł za każdą następną kategorię , płatne na konto ORGANIZATORA do dnia 11.10.2023 r.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

Bank Spółdzielczy w Chojnowie    72 8644 0000 0001 9523 2000 0080

- tytułem STONOGA i nazwa zespołu.

 

 • Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy, jeśli do występu zespołu nie dojdzie z przyczyn będących po stronie wpłacającego.
 • Zespoły,  które w dniu turnieju chcą otrzymać  notę obciążeniową za wpisowe, prosimy o zaznaczenie tego w karcie zgłoszenia  i wpisanie wszystkich danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. 
 • Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowo sporządzone, nienależycie opłacone lub doręczone po terminie będą odrzucone.

ZASADY PRZEPROWADZENIA TURNIEJU

 • W dniu turnieju zespół musi potwierdzić swój udział w Biurze Zawodów minimum 30 minut przed rozpoczęciem swojej kat. tanecznej. 
 • Godziny rozpoczęcia kategorii tanecznych oraz kolejność startu poszczególnych formacji i mini formacji zostaną umieszczone na stronie www.moksir.chojnow.eu na minimum tydzień przed rozpoczęciem turnieju.
 • O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % składu formacji przy czym wiek najstarszego uczestnika zespołu nie może być większy niż 2 lata od górnej granicy w kategorii wiekowej.
 • Czas prezentacji do 5 minut.
 • Zespoły prezentują się do muzyki własnej 

- nagranie na pamięci przenośnej (USB) w formacie mp3

 • Przed rozegraniem kategorii możliwe są sytuacyjne próby parkietu bez użycia podkładów muzycznych 
 • Kryteria oceny: technika i choreografia, oryginalność i pomysłowość układu, estetyka, dobór kostiumów i rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny
 • Organizator zapewnia dyplomy dla wszystkich zespołów oraz puchary i dyplomy dla laureatów (I,II,III miejsca oraz wyróżnienia).

UWAGI DODATKOWE

 • Występy odbywać się będą na scenie o wymiarach 8 x 10 metrów.
 • Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.
 • Wszelkie koszty i ryzyka związane z udziałem w turnieju ponoszą w całości poszczególni uczestnicy.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione.
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie obiektu.
 • Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu zespołu oraz późniejszą nieodpłatną eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, internet, itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora, także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z Turnieju według dyrektywy o RODO.

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie