Żyj zgodnie z przyrodą plakat (szerokość: 750 / wysokość: 1056)


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO


„ŻYJ ZGODNIE Z PRZYRODĄ"


 

Przedmiotem konkursu jest świat roślin i owadów, ze szczególnym uwzględnieniem

pszczół i ich roli w życiu przyrody i człowieka

 

1.       1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, z siedzibą w Chojnowie przy ul. Małachowskiego 7.

2.       2. Konkurs jest adresowany do starszych grup przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Chojnowa i gminy wiejskiej Chojnów.

3.       3. Celem konkursu jest kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne oraz wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata przyrody.

4.       4. Każdy autor może złożyć maksymalnie 3 prace, obowiązkowo w formacie A3

5.       5. Technika wykonania prac jest dowolna.

6.       6. Prace można dostarczyć do siedziby organizatora bądź też złożyć w sekretariacie szkoły/przedszkola, z której pochodzi autor, w nieprzekraczalnym terminie 19 czerwca 2017 r.

7.       7. Na odwrocie pracy należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz adres autora, tel. Kontaktowy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby MOKSiR – Organizatora  konkursu plastycznego „ŻYJ ZGODNIE Z PRZYRODĄ".

8.       8. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.

9.       9. Wernisaż nagrodzonych i wyróżnionych prac odbędzie się 21 czerwca 2017 r. w Domu Kultury o godz. 17.00


REGULAMIN XXI KONKURSU PIOSENKI


 PRZEDSZKOLNEJ BAMBINIADA - 


„ŻYJ ZGODNIE Z PRZYRODĄ" 

Przedmiotem konkursu są wykonania piosenek, w których bohaterem jest świat roślin i owadów, ze szczególnym uwzględnieniem pszczół i ich roli w życiu przyrody i człowieka

 

1.   1. Organizatorem konkursu BAMBINIADA  jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, z siedzibą w Chojnowie przy ul. Małachowskiego 7.

2.   2. Konkurs odbędzie się 18 czerwca 2017 r. na scenie w rynku Chojnowa (początek – godz. 15.00) i jest adresowany do grup przedszkolnych z terenu miasta Chojnowa i gminy wiejskiej Chojnów.

3.   3. Celem konkursu jest kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne oraz wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata przyrody.

4.    4. Każda występująca grupa przedszkolna przygotowuje i prezentuje na scenie 1 utwór wokalny.

5.    5. Organizator dopuszcza utwory wykonywane a` capella, z podkładem muzycznym lub towarzyszeniem instrumentów. W tym ostatnim przypadku należy o instrumentarium poinformować Organizatora najpóźniej do 15 czerwca 2017 r.

6.   6.  Zgłoszenia grup do siedziby organizatora – telefonicznie, mailowo lub pisemnie – przedszkola mogą złożyć w nieprzekraczalnym terminie 15 czerwca 2017 r., do godz. 15.00

7.   7. Udział grupy w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na utrwalanie i upowszechnianie wizerunku występujących osób.

8.    8. Oceny występów dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.

9.    9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 18 czerwca 2017 r., ok. godz. 16.00


XIV OGÓLNOPOLSKIE DYKTANDO CHOJNOWSKIE


12 czerwca 2017 r. - Dom Schrama

 

Organizator:

Burmistrz Miasta Chojnowa

Współorganizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

 

REGULAMIN

I Cele konkursu:

1.     Rozwijanie zainteresowań językiem jako składnikiem dziedzictwa narodowego i doskonalenie poprawności ortograficznej.

2.     Propagowanie zasad poprawnej polszczyzny i szerzenie kultury języka.

3.     Rozwijanie potrzeb rozrywki intelektualnej.

II Warunki uczestnictwa:

1.     Uczestnikami dyktanda mogą być uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Chojnów oraz dorośli z terenu całego kraju.

2.     W dyktandzie nie mogą brać udziału nauczyciele języka polskiego, dziennikarze, studenci filologii polskiej i dziennikarstwa.

3.     W kategorii otwartej dla mieszkańców całego kraju, osób powyżej lat 18 nie mogą brać udziału zdobywcy tytułu Mistrza Ortografii Ziemi Chojnowskiej z poprzednich edycji Chojnowskiego Dyktanda.

4.     Dyktando zostanie przeprowadzone w następujących kategoriach:

a) Kategoria zamknięta – dla mieszkańców Miasta i Gminy Chojnów:

- grupa I: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV- VI);

- grupa II: uczniowie gimnazjów i osoby do lat 18.

b) Kategoria otwarta – grupa III: osoby powyżej lat 18, z terenu całego kraju.

5. Zgłoszenia na Kartach Uczestnictwa będą przyjmowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz u nauczycieli języka polskiego chojnowskich i gminnych szkół do 9 czerwca 2017 r. oraz w dniu dyktanda:

- dla grupy I: 9:30 – 9:55;

- dla grupy II: od 11:30 – 11:55;

- dla grupy III: od 15:30 – 15:55.

III Jury:

1.     Nad przebiegiem Dyktanda czuwa bezstronne Jury, złożone z nauczycielek języka polskiego chojnowskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika.

2.     Jury przewodzi Małgorzata Szczepanowska.

3.     Jury czuwa nad organizacją i przebiegiem Dyktanda.

4.     Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, prawidłowym przebiegiem Dyktanda, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda sporów.

5.     Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.     Jury zastrzega sobie prawo różnego podziału nagród rzeczowych, a jego postanowienia są ostateczne i nieodwołalne.

 

IV Przebieg Dyktanda

1.     Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych, słowników.

2.     Nie wolno dyktowanego tekstu (oraz ewentualnych poprawek) pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

3.     Liczebniki użyte w tekście należy zapisać słownie.

4.     Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.

5.     Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, a o przyznaniu lokaty zadecyduje przeliczenie błędów ortograficznych i interpunkcyjnych (według zasady 3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny).

6.     Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki uczestnik zobowiązany jest nanieść przez wyraźne skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej.

7.     Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia i dlatego ogłoszenie wyników odbędzie się 12 czerwca 2017 roku.

8.     Uroczyste ogłoszenie wyników Dyktanda oraz wręczenie nagród odbędzie się w sobotę, 17czerwca 2017 podczas uroczystości obchodów Dni Chojnowa.

9.     Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez Organizatora.

10.   Teksty dyktand opracowane zostaną na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

V Nagrody:

1.     Za zajęcie I miejsca w poszczególnych grupach zostanie przyznany tytuł MISTRZA ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ.

2.     Laureaci konkursu – zdobywcy I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach - otrzymają nagrody rzeczowe.

3.     Jury oficjalnie przedstawi zdobywców pierwszych dziesięciu miejsc w poszczególnych kategoriach podczas uroczystego ogłoszenia wyników Dyktanda w dniu 17 czerwca 2017 roku.

 

 

 

VI Postanowienia końcowe

1.     Uwagi, zapytania związane z tekstem Dyktanda dla poszczególnych grup wiekowych, przebiegiem XIV Chojnowskiego Dyktanda przyjmuje Przewodniczący Jury – Małgorzata Szczepanowska.

2.     Koordynatorem XIV CHOJNOWSKIEGO DYKTANDA jest Lucyna Spes, tel. 76/8188593

 serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie