Zapraszamy na strony kina


Regulamin Imprezy Masowej

DNI CHOJNOWA 2019

 

 


I

1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej  „Regulaminem") został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „Ustawą") oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

2.    Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, 59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7, zwanego dalej „Organizatorem". Koncerty w ramach obchodów DNI CHOJNOWA w dniach 08-09.06.2019 r. w Rynku.

3.    Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą  przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba  przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4.    Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

5.    Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

       „Służby Porządkowe" oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

       „Teren Imprezy" oznacza Parking w Rynku w Chojnowie, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

       „Uczestnik Imprezy" oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

 

II

1.    Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym  wydarzeniem.

2.    Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

       broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

       materiałów wybuchowych,

       wyrobów pirotechnicznych,

       materiałów pożarowo niebezpiecznych,

       napojów alkoholowych,

       środków odurzających lub substancji psychotropowych,

1.    Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

2.    Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

       a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków

       b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.

       c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

1.    Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

2.    Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3.    Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

 

III

1.    Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

       a) Służby porządkowe  i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

       b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;

       c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

1.    Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

2.    Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

3.    Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

       Zaplecze techniczno-socjalne,

       Widownia – miejsca stojące,

       Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochrony.

1.    Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe:

       a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

       b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

1.    Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego  uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

 

IV

1.    Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

       a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;

       b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

       c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

       d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

       e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.)

       f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

1.    Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

V

1.    Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, 59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7.

2.    Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

 

VI

1.    Niniejszy Regulamin jest dostępny:

       w siedzibie organizatora Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, 59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7.

       na stronie internetowej www.moksir.chojnow.eu

1.    Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 17 na piśmie, przesyłką poleconą.

2.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

Regulamin Imprezy Masowej

DNI CHOJNOWA 2018

 

 


I

1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej  „Regulaminem") został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „Ustawą") oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

2.    Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, 59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7, zwanego dalej „Organizatorem". Koncerty w ramach obchodów DNI CHOJNOWA w dniu 09-10.06.2018 w godz. 16.00-24.00. w Rynku.

3.    Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą  przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba  przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4.    Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

5.    Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

       „Służby Porządkowe" oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

       „Teren Imprezy" oznacza Parking w Rynku w Chojnowie, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

       „Uczestnik Imprezy" oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

 

II

1.    Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym  wydarzeniem.

2.    Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

       broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

       materiałów wybuchowych,

       wyrobów pirotechnicznych,

       materiałów pożarowo niebezpiecznych,

       napojów alkoholowych,

       środków odurzających lub substancji psychotropowych,

1.    Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

2.    Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

       a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków

       b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.

       c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

1.    Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

2.    Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3.    Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

 

III

1.    Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

       a) Służby porządkowe  i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

       b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;

       c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

1.    Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

2.    Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

3.    Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

       Zaplecze techniczno-socjalne,

       Widownia – miejsca stojące,

       Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.

1.    Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

       a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

       b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

1.    Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego  uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

3.    Redakcje chcące akredytować swoich dziennikarzy (reporterów) w celu prowadzenia relacji na żywo bądź dokumentowania wydarzeń/koncertów w ramach Dni Chojnowa, proszone są o kontakt z Organizatorem. Osoby nie posiadające ważnych (wydanych przez Organizatora) identyfikatorów nie  będą wpuszczane w bezpośrednie sąsiedztwo sceny.

 

IV

1.    Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

       a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;

       b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

       c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

       d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

       e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.)

       f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

1.    Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

V

1.    Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, 59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7.

2.    Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

 

VI

1.    Niniejszy Regulamin jest dostępny:

       w siedzibie organizatora Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, 59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7.

       na stronie internetowej www.moksir.chojnow.eu

1.    Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 17 na piśmie, przesyłką poleconą.

2.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.


 
Dni Chojnowa 2017

Dni Chojnowa 2017 (szerokość: 750 / wysokość: 1056)


DNI CHOJNOWA 2016

dni 2016 (szerokość: 750 / wysokość: 1060)Regulamin Imprezy Masowej

DNI CHOJNOWA 2016

 

 


I

1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej  „Regulaminem") został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „Ustawą") oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

2.    Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, 59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7, zwanego dalej „Organizatorem". Koncerty w ramach obchodów DNI CHOJNOWA w dniu 04.06.2016 w godz: 16.00-24.00. w Rynku.

3.    Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą  przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba  przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4.    Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

5.    Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

        „Służby Porządkowe" oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

        „Teren Imprezy" oznacza Parking w Rynku w Chojnowie, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

        „Uczestnik Imprezy" oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

 

II

1.    Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym  wydarzeniem.

2.    Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

        broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

        materiałów wybuchowych,

        wyrobów pirotechnicznych,

        materiałów pożarowo niebezpiecznych,

        napojów alkoholowych,

        środków odurzających lub substancji psychotropowych,

1.    Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

2.    Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

        a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków

        b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.

        c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

1.    Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

2.    Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3.    Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

 

III

1.    Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

        a) Służby porządkowe  i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

        b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;

        c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

1.    Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

2.    Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

3.    Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

        Zaplecze techniczno-socjalne,

        Widownia – miejsca stojące,

        Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.

1.    Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

        a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

        b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

1.    Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego  uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

 

IV

1.    Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

        a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;

        b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

        c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

        d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

        e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.)

        f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

1.    Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

V

1.    Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, 59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7.

2.    Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

 

VI

1.    Niniejszy Regulamin jest dostępny:

        w siedzibie organizatora Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, 59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7.

        na stronie internetowej www.moksir.chojnow.eu

1.    Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 17 na piśmie, przesyłką poleconą.

2.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.


 
DNI CHOJNOWA 2015


plakat Dni Chojnowa 2015 (szerokość: 750 / wysokość: 1055)


scena, światło, dźwięk


W związku z organizacją w dniach 20 i 21 czerwca 2015 imprezy pn. DNI CHOJNOWA 2015 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie poszukuje firmy, która zapewni scenę, oświetlenie i nagłośnienie dostosowane do potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO, czyli MOKSiR.


1. Scena. Minimum 10x12 m. Tył i boki wysłonięte czarnym, nie prześwitującym materiałem (horyzontem). Na scenie podest dla perkusji na kółkach, ze sprawnymi hamulcami na każdym kole. Szczegóły zgodne z riderem zespołu JANOWSKI PROJEKT.

2. Oświetlenie. Dostosowane do plenerowego rideru oświetlenia zespołu JANOWSKI PROJEKT na rok 2015.

3. Dźwięk. Zgodny z riderem technicznym zespołu JANOWSKI PROJEKT.


Scena zlokalizowana będzie w Rynku miasta, na terenie wybrukowanego parkingu. Pełna gotowość wszystkich urządzeń – godz. 12.00 w sobotę 20 czerwca 2015 r.


Prosimy o przedstawienie oferty łącznej (brutto) na wszystkie wymienione elementy, ze wskazaniem kosztu wynajmu na jeden lub dwa dni. W ofercie na drugi dzień prosimy o wskazanie kosztu oddzielnie dla samej sceny lub wraz ze światłem i nagłośnieniem. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji.


Termin składania ofert upływa 16 marca 2015 r. o godz. 12.00. Oferty prosimy składać z dopiskiem na kopercie „DNI CHOJNOWA 2015 – scena, światło dźwięk".


Firma, z którą zostanie zawarta umowa, złoży ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie o treści:


Deklarujemy spełnienie wszystkich technicznych wymogów określonych w riderach zespołu JANOWSKI PROJEKT i zobowiązujemy się pokryć wszelkie ewentualne roszczenia finansowe zespołu JANOWSKI PROJEKT, o ile wynikną one z niespełnienia tych warunków."


adres korespondencyjny do składania ofert:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7.


dla chcących złożyć ofertę w sekretariacie MOKSiR:

59-225 Chojnów, ul. Rynek 20

catering


W dniach 20-21 czerwca 2015 r. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji organizuje tradycyjne obchody święta miasta – DNI CHOJNOWA. Dzień pierwszy zaplanowano w centrum, w Rynku, dzień drugi odbędzie się najprawdopodobniej w pobliskim Parku Śródmiejskim. Gwiazdą tegorocznych Dni będzie zespół „Robert Janowski Projekt". Z innych wykonawców – np. zespół „Gesek". Towarzyszyć im też będzie, już po raz 13., Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego. Zaplanowano też m.in. inne atrakcje – barwny korowód, występy taneczne, wokalne...

Poszukujemy firmy cateringowej, która zapewniłaby uczestnikom święta możliwość posilenia się, wytchnienia w cieniu parasoli, ochłodzenia napojami. Różnorodność propozycji – obok zaproponowanej ceny za udostępnienie na ten czas wyłączności – będzie dodatkowym atutem przy wyborze oferty.

Oczekujemy (wpisanych w umowę) minimum 400 miejsc siedzących pod parasolami, różnorodności gastronomicznej, odpowiedniej do skali imprezy liczby punktów sprzedaży napojów (w tym piwa). Oferent musi mieć świadomość, że na drugi dzień prawdopodobnie będzie musiał przenieść wszystkie stanowiska do parku.

W ofercie prosimy zawrzeć:

1. Rodzaj i liczbę stanowisk sprzedających jedzenie.

2. Ilość nalewaków piwa.

3. Deklarację o zapewnieniu liczby miejsc siedzących pod parasolami.

4. Oferowaną cenę (brutto).

5. Mile widziane będą referencje od organizatorów podobnych imprez.


Jeśli jesteście Państwo w stanie zapewnić także urządzenia zabawowe dla dzieci (dmuchańce, eurobungie, kule wodne itp.), prosimy o ich wymienienie i oddzielną ofertę cenową dla tych urządzeń.


Prosimy o dokładne określenie zapotrzebowania na energię elektryczną! (ilość przyłączeń + moc).

Na oferty czekamy do 9 marca 2015 r., do godz. 15.30. Decyduje data wpływu do naszej placówki. Oferty z dopiskiem „Catering Dni Chojnowa 2015" prosimy wysyłać na adres:


Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7,


Otwarcie ofert nastąpi we wtorek 10 marca 2015 r. o godz. 12.00 w tymczasowej siedzibie Ośrodka (Rynek 20). Podstawowym kryterium wyboru będzie oferowana cena. W przypadku zbliżonych cenowo propozycji – różnorodność i atrakcyjność oferty. Z wybranym podmiotem zostanie zawarta umowa na wyłączność.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dyrektor Ośrodka – tel. 512 680 388
DNI CHOJNOWA 2014
scena, światło, dźwięk


W związku z organizacją w dniach 07 i 08 czerwca 2014 imprezy pn. DNI CHOJNOWA 2014 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie poszukuje firmy, która zapewni scenę, oświetlenie i nagłośnienie dostosowane do potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO, czyli MOKSiR.


1. Scena. Minimum 10x12 m. Tył i boki wysłonięte horyzontem. Na scenie podest dla perkusji na kółkach, ze sprawnymi hamulcami na każdym kole. Szczegóły zgodne z riderem zespołu PECTUS.

2. Oświetlenie. Dostosowane do plenerowego rideru oświetlenia zespołu PECTUS na rok 2014.

3. Dźwięk. Zgodny z riderem technicznym zespołu PECTUS.


Scena zlokalizowana będzie w Rynku miasta, na terenie wybrukowanego parkingu. Pełna gotowość wszystkich urządzeń – godz. 12.00 w sobotę 07 czerwca 2014 r.


Prosimy o przedstawienie oferty łącznej (brutto) na wszystkie wymienione elementy, ze wskazaniem kosztu wynajmu na jeden lub dwa dni. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji.


Termin składania ofert upływa 10 marca 2014 r. o godz. 12.00. Oferty prosimy składać z dopiskiem na kopercie „DNI CHOJNOWA 2014 – scena, światło dźwięk".


Firma, z którą zostanie zawarta umowa, złoży ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie o treści:


Deklarujemy spełnienie wszystkich technicznych wymogów określonych w riderach zespołu PECTUS i zobowiązujemy się pokryć wszelkie ewentualne roszczenia finansowe zespołu PECTUS, o ile wynikną one z niespełnienia tych warunków."


adres korespondencyjny do składania ofert:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7.


dla chcących złożyć ofertę w sekretariacie MOKSiR:

59-225 Chojnów, ul. Rynek 20
 

 

 

dni chojnowa 2013 (szerokość: 750 / wysokość: 1061)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI CHOJNOWA 2013
W dniach 22-23 czerwca 2013 r. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji organizuje tradycyjne obchody święta miasta – DNI CHOJNOWA. Dzień pierwszy zaplanowano w centrum, w zrewitalizowanym Rynku, dzień drugi w pobliskim Parku Śródmiejskim. Gwiazdą tegorocznych Dni będzie zespół „Happysad". Towarzyszyć im też będzie, już po raz 11., Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego. Na scenie zaplanowano też m.in. występy taneczne, wokalne, prezentacje przedszkolaków...

Poszukujemy firmy cateringowej, która zapewniłaby uczestnikom święta możliwość posilenia się, wytchnienia w cieniu parasoli, ochłodzenia napojami. Różnorodność propozycji – obok zaproponowanej ceny – będzie dodatkowym atutem przy wyborze oferty.

Oczekujemy (wpisanych w umowę) minimum 400 miejsc siedzących pod parasolami, różnorodności gastronomicznej, odpowiedniej do skali imprezy liczby punktów sprzedaży napojów (w tym piwa). Oferent musi mieć świadomość, że na drugi dzień będzie musiał przenieść wszystkie stanowiska do parku.

W ofercie prosimy zawrzeć:

1. Rodzaj i liczbę stanowisk sprzedających jedzenie.

2. Ilość nalewaków piwa.

3. Deklarację o zapewnieniu liczby miejsc siedzących pod parasolami.

4. Cenę (brutto).

5. Mile widziane będą referencje od organizatorów podobnych imprez.


Jeśli jesteście Państwo w stanie zapewnić także urządzenia zabawowe dla dzieci (dmuchańce, eurobungie, kule wodne itp.), prosimy o ich wymienienie i oddzielną ofertę cenową dla tych urządzeń.


Prosimy o dokładne określenie zapotrzebowania na energię elektryczną! (ilość przyłączeń + moc).

Na oferty czekamy do 15 marca 2013 r., do godz. 15.30. Decyduje data wpływu do naszej placówki. Oferty z dopiskiem „Catering Dni Chojnowa 2013" prosimy składać na adres:


Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7,


Otwarcie ofert nastąpi w poniedziałek 18 marca 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Ośrodka. Podstawowym kryterium wyboru będzie oferowana cena. W przypadku zbliżonych cenowo propozycji – różnorodność i atrakcyjność propozycji. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa na wyłączność.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dyrektor Ośrodka – tel. 76/8188621


DNI CHOJNOWA 2012


Święto miasta odbędzie się na początku czerwca - 2 i 3 dnia tego miesiąca. Wystąpią m.in. TRZY GITARY, VOYAGER, OBSTAWA PREZYDENTA


(szerokość: 750 / wysokość: 1056)


DNI CHOJNOWA 2011

Tegoroczne obchody święta miasta zaplanowano na 11 i 12 czerwca. Z racji prac prowadzonych w Rynku oba imprezowe dni odbędą się w Parku Śródmiejskim, potocznie zwanym "małym parkiem". Gwiazdą pierwszego dnia będzie zespół RAZ DWA TRZY, drugiego - grupa MYTHOS. A tak wygląda szczegółowy program:11.06.2011 - PARK ŚRÓDMIEJSKI


IX FESTIWAL TKACTWA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO,

warsztaty tkackie dla dzieci i młodzieży - godz. 15.00


AZYMUT R. - blues/rock z Chojnowa - godz. 17.00


CHOJNOWSKIE DYKTANDO wręczenie nagród - godz. 18.00


TANIEC I PIOSENKA prezentacje chojnowian - godz. 18.15


Gwiazda wieczoru - RAZ DWA TRZY - godz. 21.00


12.06.2011 - PARK ŚRÓDMIEJSKI


MAGICZNY ŚWIAT ANTYCZNEJ GRECJI - plener malarski,

FAZA BLUES - blues/rock z Chojnowa - godz. 15.00


Odsłonięcie tablicy upamiętniającej pobyt

Greków w Chojnowie /budynek Urzędu Miejskiego/ - godz. 16.00


POWRÓT DO ITAKI - wernisaż wystawy upamiętniającej pobyt Greków w Chojnowie.

/Muzeum Regionalne/ - godz. 16.30


BENEFIS Juranda KOWALSKIEGO - godz. 16.45


MAGICZNY ŚWIAT ANTYCZNEJ GRECJI - wręczenie nagród w konkursie plastycznym, godz. 18.00


Z GITARĄ - koncert uczniów Gimnazjum nr 1 - godz. 18.15


PŁYŃ PIEŚNI... - występ chóru SKORANTA - godz. 18.45


NA GRECKĄ NUTĘ - zespół MYTHOS - godz. 20.00


IMPREZY TOWARZYSZĄCE


07.06.2011


SZAFA - spektakl teatralny przygotowany przez SP 4 w ramach DZIECI - RODZICOM (sala widowiskowa MOKSiR), godz. 17.00


08.06.2011


PASOWANIE NA CZYTELNIKA przedszkolaków z klas "O" - Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) /impreza realizowana w MOKSiR/ - godz. 10.00


CZŁOWIEK - wernisaż wystawy w ramach projektu MŁODZI TWORZĄ SZTUKĘ - MBP, godz. 13.00


10.06.2011


VIII CHOJNOWSKIE DYKTANDO - MBP, godz. 10.00 (szkoły podstawowe), godz. 12.00 (gimnazja), godz. 16.00 (kat. otwarta)


TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO PAR - kawiarenka MOKSiR, godz. 17.00


VIII PRZEGLĄD CHOJNOWSKIEJ PLASTYKI - Muzeum Regionalne, godz. 18.00


11.06.2011


ZAWODY WĘDKARSKIE o PUCHAR BURMISTRZA CHOJNOWA - Rybaczówka, godz. 7.00


TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO - korty na stadionie KS CHOJNOWIANKA, godz. 10.00

 

Regulamin Imprezy Masowej DNI CHOJNOWA 2011 
I

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej  „Regulaminem") został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „Ustawą") oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

 2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, 59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7, zwanego dalej „Organizatorem". Koncerty w ramach obchodów DNI CHOJNOWA w dniu 11.06.2011 w godz: 15.00-23.00.

 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą  przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba  przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

 5. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 • Służby Porządkowe" oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

 • Teren Imprezy" oznacza wydzielony płotami teren w sąsiedztwie sceny w Parku Śródmiejskim w Chojnowie, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

 • Uczestnik Imprezy" oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.II

 1. Wstęp na Teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym  wydarzeniem.

 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

 • materiałów wybuchowych,

 • wyrobów pirotechnicznych,

 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,

 • napojów alkoholowych,

 • środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 1. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

 2. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

 • a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków

 • b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.

 • c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

 1. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

 2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 3. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.III

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

 • a) Służby porządkowe  i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

 • b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;

 • c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

 1. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 2. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 3. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

 • Zaplecze techniczno-socjalne,

 • Widownia – miejsca stojące,

 • Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.

 1. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

 • a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

 • b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego  uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.IV

 1. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

 • a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;

 • b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

 • c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

 • d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

 • e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.)

 • f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 1. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.V

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, 59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7.

 2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.VI

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

 • w siedzibie organizatora Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, 59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7.

 • na stronie internetowej www.moksir.chojnow.eu

 1. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 17 na piśmie, przesyłką poleconą.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

 

 

DNI CHOJNOWA 2010

 

Trwają przygotowania do organizacji kolejnych Dni Chojnowa. W roku 2010 wyznaczono je na 12 i 13 czerwca.

Gwiazdą tegorocznych obchodów święta miasta będzie SHAKIN DUDI, który pojawi się na scenie w Rynku 12 czerwca br. o godz. 21.00

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ "DNI CHOJNOWA 2010"

 

I

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej  „Regulaminem") został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „Ustawą") oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

 2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, 59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7, zwanego dalej „Organizatorem". Koncerty w ramach obchodów DNI CHOJNOWA w dniu 12.06.2010 w godz: 16.00-24.00.

 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą  przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba  przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

 5. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 • „Służby Porządkowe" oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

 • „Teren Imprezy" oznacza Parking w Rynku w Chojnowie, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

 • „Uczestnik Imprezy" oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.


II

 1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym  wydarzeniem.

 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

 • materiałów wybuchowych,

 • wyrobów pirotechnicznych,

 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,

 • napojów alkoholowych,

 • środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 1. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

 2. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

 • a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków

 • b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.

 • c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

 1. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

 2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 3. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.


III

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

 • a) Służby porządkowe  i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

 • b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;

 • c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

 1. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 2. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 3. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

 • Zaplecze techniczno-socjalne,

 • Widownia – miejsca stojące,

 • Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.

 1. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

 • a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

 • b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego  uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.


IV

 1. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

 • a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;

 • b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

 • c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

 • d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

 • e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.)

 • f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 1. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


V

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, 59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7.

 2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.VI

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

 • w siedzibie organizatora Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, 59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7.

 • na stronie internetowej www.moksir.chojnow.eu

 1. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 17 na piśmie, przesyłką poleconą.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

 

 

DNI CHOJNOWA 2009

VII Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego

 

Dni Chojnowa 2009 odbędą się w tym roku wyjątkowo w piątek i sobotę (w niedzielę – wybory do Parlamentu Europejskiego), czyli 5 i 6 czerwca. Tradycyjnie towarzyszył im będzie już VII Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego, który został doceniony przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i ujęty w tegorocznym kalendarzu Dni Dolnego Śląska.


5 czerwca zapraszamy chojnowian do obejrzenia:

 • VII Wystawy chojnowskich plastyków w Muzeum Regionalnym /godz. 16.00/,

 • Wyścigu kolarskiego BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR /start i lotna premia w Rynku, godz. 17.00/,

 • Turnieju Brydża Sportowego Par o Puchar Burmistrza Chojnowa w MOKSiR /sala recitalowa, godz. 17.00/,

 • Otwartego Turnieju Piłki Koszykowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Chojnowa /boisko ORLIK 2012, godz. 18.00/.


6 czerwca to z kolei:

 • Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Chojnowa /"Rybaczówka", godz. 7.00/,

 • Turniej szachowy między Chojnowem a Żarowem /Rynek, w razie niepogody MOKSiR, godz. 11.00/,

 • KAPELA Z UL. HUTNICZEJ ze Stronia Śląskiego /występy na placach i ulicach miasta, od godz. 12.00/,

 • VII FESTIWAL TKACTWA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO /Rynek, godz. 14.00/,

 • RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – CHOJNÓW /Rynek, finał dwu projektów: „Tańczymy razem" - godz. 15.00, „Śpiewać każdy może" - godz. 15.30/,

 • Barwny korowód /spod Urzędu Miejskiego na Rynek, godz. 16.00/,

 • NASZE MIASTO – śpiewa chór SKORANTA /Rynek, godz. 16.40/,

 • SUITA TAŃCÓW ŚLĄSKICH – zespół DIABOŁKI z Powiatowego Zespołu Szkół /Rynek, godz. 16.50/,

 • REPUTACJA /piosenki G. Ciechowskiego, Rynek, godz. 17.30/,

 • AZYMUT R. /blues-rock, Rynek, godz. 18.15/,

 • WIRUJĄCY CHOJNÓW /zespoły taneczne miasta, Rynek, godz. 19.00/,

 • Gwiazda wieczoru – PAWEŁ KUKIZ I PIERSI /Rynek, godz. 21.00/

 • ACAPULCO /covery włoskich przebojów, Rynek, godz. 23.00/.


Imprezy towarzyszące:

01 czerwca `09 – SZUKAMY TALENTÓW /projekt „Razem możemy więcej – Chojnów", sala widowiskowa MOKSiR, godz. 16.00/,

03 czerwca `09 – PASOWANIE NA CZYTELNIKA /MBP – impreza w sali widowiskowej MOKSiR, godz. 10.00/

03 czerwca `09 – VII CHOJNOWSKIE DYKTANDO /"Dom Chemika", godz. 10.00 – młodsi, godz. 16.00 – starsi/

10 czerwca `09 – KSZTAŁTY I BARWY MOJEGO ŚWIATA /wernisaż wystawy w MBP, godz. 12.00/

 

 


 

VI FESTIWAL TKACTWA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO - CHOJNÓW 2008

został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

VI Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego (prezentacje tkaczy z pracowni przy MOKSiR) (szerokość: 722 / wysokość: 480)VI Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego (prezentacje tkaczy z pracowni przy MOKSiR) (szerokość: 722 / wysokość: 480)VI Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego (gość festiwalu - pan Anatol Igor Chlabicz) (szerokość: 722 / wysokość: 480)VI Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego (prezentacje tkaczy z pracowni przy MOKSiR) (szerokość: 722 / wysokość: 480)VI Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego (prezentacje tkaczy z pracowni przy MOKSiR) (szerokość: 722 / wysokość: 480)VI Festiwal Tkactwa i Rękodzieł Artystycznego (pokaz garncarstwa) (szerokość: 480 / wysokość: 722)VI Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego - kramy (szerokość: 722 / wysokość: 480)VI Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego - kramy (szerokość: 722 / wysokość: 480)VI Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego - kramy (szerokość: 722 / wysokość: 480)VI Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego - kramy (szerokość: 722 / wysokość: 480)VI Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego - czerpanie papieru (szerokość: 480 / wysokość: 722)VI Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego - czerpanie papieru (szerokość: 480 / wysokość: 722)VI Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego - czerpanie papieru (szerokość: 480 / wysokość: 722)VI Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego - kramy (szerokość: 722 / wysokość: 480)VI Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego - kramy (szerokość: 722 / wysokość: 480)VI Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego - kramy (szerokość: 722 / wysokość: 480)VI Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego - kramy (szerokość: 722 / wysokość: 480)VI Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego - kramy (szerokość: 722 / wysokość: 480)VI Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego - kramy (szerokość: 722 / wysokość: 480)


ZAPRASZAMY DO KINA OD 4 CZERWCA 2021 ROKU.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie