Zapraszamy na strony kina

ROZŚPIEWANE NUTKI 2020

XVIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki

ROZŚPIEWANE NUTKI  2020pliki do pobrania


KARTA zgłoszenia (12.88 kb)

REGULAMIN NUTKI 2020 (20.54 kb)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA (12.01 kb)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU (osoba pełnoletnia) (11.46 kb) Organizator: 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,  59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7 

Tel.  76/8188621,  , www.moksir.chojnow.eu    e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

 

  Termin i miejsce imprezy: 

25 kwietnia 2020 r. - godz. 10.00, Dom Kultury w Chojnowie, ul. St. Małachowskiego 7

 

Cel imprezy:

 • prezentacja i promocja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja śpiewu jako formy artystycznego wyrazu,
 • popularyzacja piosenek polskich autorów i kompozytorów,
 • wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Uczestnicy: 

1.     W przeglądzie uczestniczą tylko soliści

2.     Wprowadza się trzy kategorie wiekowe: 

A/ rocznik 2010 i młodsi

B/ roczniki: 2005-2009

C/ rocznik 2004 i starsi

 

Zasady uczestnictwa

1.     Wykonawca prezentuje dwa utwory dostosowane do swojego wieku, o dowolnej tematyce, o łącznym czasie do 10 minut ( teksty utworów tylko w języku polskim).

2. Akompaniament lub podkład muzyczny (CD) uczestnicy przygotowują we własnym zakresie. Uwaga – nie obsługujemy mini disców!

3. W  przypadku akompaniamentu prosimy o wskazanie w karcie zgłoszenia instrumentu i kontaktu do akompaniatora.

4. Wszelkie koszty i ryzyka związane z udziałem w konkursie ponoszą w całości poszczególni uczestnicy.

5. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom uczestnictwa oraz gadżet tegorocznej imprezy, a zwycięzcy poszczególnych kategorii nagrody rzeczowe


6.  Warunkiem uczestnictwa jest wpłata w wysokości 35 zł od osoby na konto organizatora:

    Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie

72 8644 0000 0001 9523 2000 0080

 

- z dopiskiem „Nutki" oraz imieniem i nazwiskiem solisty

 

UWAGA! Warunkiem dopuszczenia do występu jest dokonanie wpłaty do 21 kwietnia 2020 i okazanie organizatorowi dowodu wpłaty w dniu konkursu. Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy, jeśli do występu solisty nie dojdzie z przyczyn będących po stronie wpłacającego.

Osoby, które w dniu turnieju chcą otrzymać  notę obciążeniową za wpisowe prosimy o zaznaczenie tego w karcie zgłoszenia i wpisanie wszystkich danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. Wpłata  musi być dokonana z konta osoby (instytucji), na którą będzie wystawiona nota. 

 

 

7.  Jury powołane przez organizatora oceniać będzie: 

                          - dobór repertuaru,

                          - wykonanie,

                         - ogólny wyraz artystyczny. 

8. Karty zgłoszeń należy przesłać na adres organizatora (korespondencyjny lub e-mail) do 14 kwietnia 2020 r.

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu solisty oraz późniejszą  nieodpłatną eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, internet, itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.

10. W związku z autorskim charakterem występów w toku konkursu, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników  praw i interesów innych podmiotów, a w szczególności praw własności intelektualnej.

11. UWAGA! W przypadku dużej ilości uczestników organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia prezentacji do jednego utworu.

 

 Ochrona Danych Osobowych

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W RAMACH UCZESTNICTWA W XVIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PIOSENKI

„ROZŚPIEWANE NUTKI  2020"

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej „Rozporządzeniem".

Administrator danych  

Administratorem danych jest  Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

Dane kontaktowe 

Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu  email: mdk_chojnow@wp.pl

telefonicznie pod numerem 76 81 88 621

lub pisemnie: 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów ul. Małachowskiego 7

Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w MOKSiR w Chojnowie jest Pan Radosław Kichewko. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: iod@kichewko.com telefonicznie pod numerem: +48 665 113 071
lub pisemnie na adres:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów ul. Małachowskiego 7 z dopiskiem „IOD"

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna 
przetwarzania

a)   Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka/dzieci będą przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w XVIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki

„ROZŚPIEWANE NUTKI  2020"

b)   Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit e RODO

c)   Podstawą do przetwarzania danych osobowych Pani/Pana Dziecka/Dzieci  w postaci wizerunku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy danych

a)   Dane osobowe możemy przekazywać innym organom publicznym
i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań.

b)   Dane  osobowe o ile zostaną ujęte  w systemach informatycznych możemy powierzyć do przetwarzania  podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie tylko
i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacją, hosting danych i odbywać się może po zawarciu umowy powierzenia danych.

c)   W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, tzn. Facebook, Google administrator informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z przepisów prawa jednak nie dłużej niż przez okres uczestnictwa Pani/Pana, dziecka/dzieci w XVIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki „ROZŚPIEWANE NUTKI  2020",orazbędą archiwizowane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

Prawa osoby, której dane 
dotyczą

a)   Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  oraz  prawo  ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia swoich danych jednak tylko w sytuacjach opisanych w art. 20 pkt. 1 lit. a oraz lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 (RODO),prawo do usunięcia swoich danych. Usunięcie danych będzie skutkowało uniemożliwieniem uczestnictwa Pani/Pana, dziecka/dzieci w XVIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki „ROZŚPIEWANE NUTKI  2020"

b)   Posiada Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka.

c)   w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

d)   Ma Pani/Pan prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych, gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  oraz Pani/Pana dzieci narusza przepisy Rozporządzenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacja o
wymogu podania danych

 

Podanie danych jest konieczne do  uczestnictwa Pani/Pana dziecka/dzieci
w  XVIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki „ROZŚPIEWANE NUTKI  2020".

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzana w sposób zautomatyzowany.ROZŚPIEWANE NUTKI 2019


pliki do pobrania


Klauzula inf. NUTKI2019 dziecko (17.28 kb)

Zgoda wizerunek NUTKI 2019 dziecko (13.01 kb)

karta zgloszenia ROZSPIEWANE NUTKI 2019 (14.02 kb)


XVII Ogólnopolski Konkurs Piosenki

 

ROZŚPIEWANE NUTKI  2019

 

 

 

Organizator:

 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,  59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7 

Tel.  76/8188621,  , www.moksir.chojnow.eu    e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

 

  Termin i miejsce imprezy:

 

06 kwietnia 2019 r. - godz. 10.00, Dom Kultury w Chojnowie, ul. St. Małachowskiego 7

 

Cel imprezy:

 • prezentacja i promocja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja śpiewu jako formy artystycznego wyrazu,
 • popularyzacja piosenek polskich autorów i kompozytorów,
 • wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Uczestnicy:

 

1.     W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści

2.     Wprowadza się trzy kategorie wiekowe:

 

A/ rocznik 2009 i młodsi

B/ roczniki: 2004-2008

C/ rocznik 2003 i starsi

 

Zasady uczestnictwa

1.     Wykonawca prezentuje dwa utwory dostosowane do swojego wieku, o dowolnej tematyce, o łącznym czasie do 10 minut ( teksty utworów tylko w języku polskim).

2. Akompaniament lub podkład muzyczny (CD) uczestnicy przygotowują we własnym zakresie. Uwaga – nie obsługujemy mini disców!

3. W  przypadku akompaniamentu prosimy o wskazanie w karcie zgłoszenia instrumentu i kontaktu do akompaniatora.

4. Wszelkie koszty i ryzyka związane z udziałem w konkursie ponoszą w całości poszczególni uczestnicy.

5. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom uczestnictwa oraz kubek z logo tegorocznej imprezy, a zwycięzcy poszczególnych kategorii nagrody rzeczowe


   Warunkiem uczestnictwa jest wpłata w wysokości 30 zł od osoby na konto organizatora:

1.     Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

PKO BP SA Oddział 1 w Chojnowie

93 1020 3017 0000 2902 0381 1726

 

- z dopiskiem „Nutki" oraz imieniem i nazwiskiem solisty

 

UWAGA! Warunkiem dopuszczenia do występu jest dokonanie wpłaty do 1 kwietnia 2019 i okazanie organizatorowi dowodu wpłaty w dniu konkursu. Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy, jeśli do występu solisty nie dojdzie z przyczyn będących po stronie wpłacającego.

Osoby, które w dniu turnieju chcą otrzymać  notę obciążeniową za wpisowe prosimy o zaznaczenie tego w karcie zgłoszenia i wpisanie wszystkich danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. Wpłata  musi być dokonana z konta osoby (instytucji), na którą będzie wystawiona nota. 

2.     Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:

 

                          - dobór repertuaru,

                          - wykonanie,

                         - ogólny wyraz artystyczny.

 

3. Karty zgłoszeń należy przesłać na adres organizatora (korespondencyjny lub e-mail) do 25 marca 2019 r.

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu solisty oraz późniejszą  nieodpłatną eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, internet, itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.

5. W związku z autorskim charakterem występów w toku konkursu, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników  praw i interesów innych podmiotów, a w szczególności praw własności intelektualnej.

6. Ochrona Danych Osobowych

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W RAMACH UCZESTNICTWA W XVII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PIOSENKI

„ROZŚPIEWANE NUTKI  2019"

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej „Rozporządzeniem".

Administrator danych  

Administratorem danych jest  Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

Dane kontaktowe 

Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu  email: mdk_chojnow@wp.pl

telefonicznie pod numerem 76 81 88 621

lub pisemnie: 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów ul. Małachowskiego 7

Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w MOKSiR w Chojnowie jest Pan Radosław Kichewko. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: iod@kichewko.com telefonicznie pod numerem: +48 665 113 071
lub pisemnie na adres:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów ul. Małachowskiego 7 z dopiskiem „IOD"

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna 
przetwarzania

a)   Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka/dzieci będą przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w XVII Ogólnopolski Konkurs Piosenki

„ROZŚPIEWANE NUTKI  2019"

b)   Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit e RODO

c)   Podstawą do przetwarzania danych osobowych Pani/Pana Dziecka/Dzieci  w postaci wizerunku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcy danych

a)   Dane osobowe możemy przekazywać innym organom publicznym
i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań.

b)   Dane  osobowe o ile zostaną ujęte  w systemach informatycznych możemy powierzyć do przetwarzania  podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie tylko
i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacją, hosting danych i odbywać się może po zawarciu umowy powierzenia danych.

c)   W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, tzn. Facebook, Google administrator informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z przepisów prawa jednak nie dłużej niż przez okres uczestnictwa Pani/Pana, dziecka/dzieci w XVII Ogólnopolski Konkurs Piosenki „ROZŚPIEWANE NUTKI  2019",orazbędą archiwizowane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

Prawa osoby, której dane 
dotyczą

a)   Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  oraz  prawo  ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia swoich danych jednak tylko w sytuacjach opisanych w art. 20 pkt. 1 lit. a oraz lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 (RODO),prawo do usunięcia swoich danych. Usunięcie danych będzie skutkowało uniemożliwieniem uczestnictwa Pani/Pana, dziecka/dzieci w XVII Ogólnopolski Konkurs Piosenki „ROZŚPIEWANE NUTKI  2019"

b)   Posiada Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka.

c)   w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

d)   Ma Pani/Pan prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych, gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  oraz Pani/Pana dzieci narusza przepisy Rozporządzenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacja o
wymogu podania danych

 

Podanie danych jest konieczne do  uczestnictwa Pani/Pana dziecka/dzieci
w  XVII Ogólnopolski Konkurs Piosenki „ROZŚPIEWANE NUTKI  2019".

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzana w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

 

6. UWAGA! W przypadku dużej ilości uczestników organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia prezentacji do jednego utworu.

 

ROZŚPIEWANE NUTKI 2018


Kolejność występów


Kat. A – 2008 i młodsi


Początek – 10.00


Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł piosenki

Instytucja delegująca

Opiekun artystyczny

Uwagi

1.

Julia Bartkowska

Nasz czas

MCK Legnica

Justyna Guzdek-Skuza

 

2.

Gabriela Róg

Pół kroku stąd

SP Chocianów

Stanisław Róg

 

3.

Oliwia Jędrusiak

Puszek okruszek

Pracownia Wokalna A.J. Szumiło

Agnieszka Justyna Szumiło

 

4.

Maja Gontarczyk

Różowy tulipan

SP nr 5 Żary

Piotr Bochenek

 

5.

Anna Maria Sobkowicz

Był raz pewien pan

Studio Artystyczne FAME

Anna Czerska

 

6.

Milena Cholewińska

Mam tę moc

Pracownia Wokalna A.J. Szumiło

Agnieszka Justyna Szumiło

 

7.

Alicja Florczyk

Piosenka o moim króliku

ZOKiR Złotoryja

Marzanna Hajdun

 

8.

Natalia Harasimowicz

Kot

Pracownia Wokalna A.J. Szumiło

Agnieszka Justyna Szumiło

 

9.

Aleksandra Tomczuk

Magiczna podróż

Przedszkole „Wesoła dwudziestka"

Weronika Kwaśny

 

10.

Małgorzata Pyrz

Drzwi do kariery

Pracownia Wokalna A.J. Szumiło

Agnieszka Justyna Szumiło

 

11.

Oliwia Gabruk

Radość najpiękniejszych lat

Centrum Kultury w Rudnej

Eni Halilović

 

12.

Igor Sobczak

Błyszczeć

Pracownia Wokalna A.J. Szumiło

Agnieszka Justyna Szumiło

 

13.

Anna Pater

Piosenka światłoczuła

SP w Miłkowicach

Weronika Kwaśny

 

14.

Julia Fajkisz

Meluzyna

SP nr 3 Złotoryja

Marzanna Hajdun

 

15.

Zuzanna Załucka

Co się śni niewidomym

Siemianowickie Centrum Kultury

Katarzyna Gojny

 

16.

Julia Wilk

Kaziu, zakochaj się

MDK „Koszutka" Katowice

Katarzyna  Gojny

 

17.

Nadia Alberska

Paa aa aa

Chorzowskie Centrum Kultury

Katarzyna Gojny

 


 ROZŚPIEWANE NUTKI 2018


Kolejność występów


Kat. B – 2003 – 2007


Początek ok. 12.00


Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł piosenki

Instytucja delegująca

Opiekun artystyczny

Uwagi

1.

Martyna Kuzniak

Pół kroku stąd

Centrum Kultury w Rudnej

Weronika Kwaśny

 

2.

Klaudia Ryżewska

 

SP Miłkowice

 

 

3.

Paulina Wałek

Koci wesoły świat

SP nr 3 Złotoryja

Marzanna Hajdun

 

4.

Milena Konieczna

Kolorowy wiatr

SP w Nowogrodźcu

Renata Dziuba

 

5.

Aleksandra Naglik

Szabada

Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Kamil Lis

 

6.

Karolina Najdek

Nasze drogi

Młodzieżowy Dom Kultury Lubin

Anna Piwowarczyk

 

7.

Dawid Krężel

Chciałbym

Gimnazjum w  Ścinawie

Dorota Krężel

 

8.

Julia Grzelka

Mięta

SP w Chocianowie

Stanisław Róg

 

9.

Oliwia Butryn

Bumerang

Pracownia Wokalna A.J. Szumiło

Agnieszka Justyna Szumiło

 

10.

Maja Gątarz

Laleczka z saskiej porcelany

SP nr 19 Legnica

Weronika Kwaśny

 

11.

Julia Zeszutek

Lustra

Pracownia Wokalna A.J. Szumiło

Agnieszka Justyna Szumiło

 

12.

Jakub Gontarczyk

Śrubki pana Michała

SP nr 5 Żary

Piotr Bochenek

 

13.

Martyna Kostrąg

Kiedy jesteś tu

Pracownia Wokalna A.J. Szumiło

Agnieszka Justyna Szumiło

 

14.

Karolina Kowalczyk

Laleczka z saskiej porcelany

Studio Artystyczne FAME

Anna Czerska

 

15.

Zuzanna Krajewska

Pomiędzy nutami

Zespół Edukacyjny nr 9 Zielona Góra

Izabela Puszkiel-Leńczuk

 

16.

Emilia Czerwińska

Na dłoni

SP nr 4 Legnica

Weronika Kwaśny

 

17.

Julia Florczyk

Świat to muzyka

ZOKiR Złotoryja

Marzanna Hajdun

 

18.

Nikodem Koniczny

Brzydkie oczy

Zespół Edukacyjny nr 9 Zielona Góra

Izabela Puszkiel-Leńczuk

 


 


PRZERWA OK. 15 MINUT


 


19.

Katarzyna Soboń

Tyle słońca w całym mieście

SP nr 4 Chojnów

Zenon Chmielewski

 

20.

Olimpia Semieńczuk

Dłoń

Pracownia Wokalna A.J. Szumiło

Agnieszka Justyna Szumiło

 

21.

Marika Światalska

Różowa piosenka

SP nr 3 Złotoryja

Marzanna Hajdun

 

22.

Julita Cholewińska

Być kobietą

Pracownia Wokalna A.J. Szumiło

Agnieszka Justyna Szumiło

 

23.

Emilia Nowak

Dziewczyna z 4G

GOOD VOICE Studio Leszno

Małgorzata Pawlak

 

24.

Gabriela Browolejt

Gwiazda filmowa

SP w Rokitnicy

Marzanna Hajdun

 

25.

Kornelia Cholewińska

Baju baj, proszę pana

Pracownia Wokalna A.J. Szumiło

Agnieszka Justyna Szumiło

 

26.

Zuzanna Lemantowicz

Kiedyś

Chorzowskie Centrum Kultury

Katarzyna Gojny

 

27.

Antoni Sitkowski

Był sobie strach

MCK w Legnicy

Justyna Guzdek-Skuza

 

28.

Klara Kubik

Mruczy winyl

Pracownia Wokalna A.J. Szumiło

Agnieszka Justyna Szumiło

 

29.

Julia Węgłowska

Piosenka uwerturowa

MCK w Legnicy

Justyna Guzdek-Skuza

 

30.

Laura Bień

Modlitwa Esmeraldy

MCK w Legnicy

Justyna Guzdek-Skuza

 

31.

Olimpia Tarnowska

Życia mała garść

SP nr 3 Złotoryja

Marzanna Hajdun

 

32.

Natalia Sigłowa

Modlitwa

Pracownia Wokalna A.J. Szumiło

Agnieszka Justyna Szumiło

 

33.

Zosia Pietrakowska

Straszny strach

MCK w Legnicy

Justyna Guzdek-Skuza

 

34.

Alena Tomaszewska

Tyle tego masz

MDK w Lubinie

Anna Piwowarczyk

 

35.

Amelia Wilk

Damą być

SP nr 9 Legnica

Anna Czerska

 

36.

Julia Szwedzińska

Nie zapomnij

Pracownia Wokalna A.J. Szumiło

Agnieszka Justyna Szumiło

 

37.

Salma Rabeei

Dłoń

SP nr 4 w Chojnowie

Zenon Chmielewski

 


 


ROZŚPIEWANE NUTKI 2018


Kolejność występów


Kat. C – 2002 i starsi


Początek ok. 16.00


Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł piosenki

Instytucja delegująca

Opiekun artystyczny

Uwagi

1.

Marta Suchta

Kaktus

MCK Legnica

Justyna Guzdek-Skuza

 

2.

Justyna Bartosz

Małe tęsknoty

Chocianów

Ryszard Bartosz

 

3.

Julia Kaczmarek

Co się śni niewidomym

MCK Legnicy

Justyna Guzdek-Skuza

 

4.

Anna Chowaniec

Nieobecni

Studio Artystyczne FAME Legnica

Anna Czerska

 

5.

Paulina Kurczab

Sen motyla

MCK Legnica

Justyna Guzdek-Skuza

 

6.

Joanna Piura

Im więcej ciebie tym mniej

Chorzowskie Centrum Kultury

Katarzyna Gojny

 

7.

Zuzanna Krupa

Dworzec

Siemianowickie Centrum Kultury

Katarzyna Gojny

 

8.

Maja Kowalska

W miodowym raju

SP nr 5 Żary

Piotr Bochenek

 

9.

Dominika Pawłowska

Dobranoc panowie

Pracownia Wokalna A.J. Szumiło

Agnieszka Justyna Szumiło

 

10.

Angelika Maszczak

Już mi raz zabrali Wilno

Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka

Katarzyna Kucharz

 

11.

Jakub Saniternik

Port Amsterdam

Siemianowickie Centrum Kultury

Katarzyna  Gojny

 

12.

Julia Marciniszyn

Bezpieczna

Łużyckie Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Żaranin"

Piotr Bochenek

 

13.

Agata Stryczek

Miasteczko cud

ZOKiR Złotoryja

Marzanna Hajdun

 

14.

Karolina Brylak

Pół kroku stąd

Pracownia Wokalna A.J. Szumiło

Agnieszka Justyna Szumiło

 

15.

Natalia Kruk

Karuzela

Pracownia Wokalna A.J. Szumiło

Agnieszka Justyna Szumiło

 

16.

Julia Leśniewska

Piosenka o muzyce

ZOKiR Złotoryja

Marzanna Hajdun

 


 
XVI Ogólnopolski Konkurs Piosenki

 

ROZŚPIEWANE NUTKI  2018

 

 

 

Organizator:

 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,  59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7 

Tel.  76/8188621,  505 398 729 i 505 398 794

, www.moksir.chojnow.eu    e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

 

  Termin i miejsce imprezy:

 

21 kwietnia 2018 r. - godz. 10.00, Dom Kultury w Chojnowie, ul. St. Małachowskiego 7

 

Cel imprezy:

 • prezentacja i promocja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja śpiewu jako formy artystycznego wyrazu,
 • wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Uczestnicy:

 

1.     W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści

2.     Wprowadza się trzy kategorie wiekowe:

 

A/ rocznik 2008 i młodsi

B/ roczniki: 2003-2007

C/ rocznik 2002 i starsi

 

Zasady uczestnictwa

1.     Wykonawca prezentuje dwa utwory dostosowane do swojego wieku, o dowolnej tematyce, o łącznym czasie do 10 minut ( tekst utworu w języku polskim).

2. Akompaniament lub podkład muzyczny (CD) uczestnicy przygotowują we własnym zakresie. Uwaga – nie obsługujemy mini disców!

3. W  przypadku akompaniamentu prosimy o wskazanie w karcie zgłoszenia instrumentu i kontaktu do akompaniatora.

4. Wszelkie koszty i ryzyka związane z udziałem w konkursie ponoszą w całości poszczególni uczestnicy.

5. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom uczestnictwa oraz kubek z logo tegorocznej imprezy, a zwycięzcy poszczególnych kategorii nagrody rzeczowe.                                                                                                                

   Warunkiem uczestnictwa jest wpłata w wysokości 30 zł od osoby na konto organizatora:

1.     Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

PKO BP SA Oddział 1 w Chojnowie

93 1020 3017 0000 2902 0381 1726

 

- z dopiskiem „Nutki" oraz imieniem i nazwiskiem solisty

 

UWAGA! Warunkiem dopuszczenia do występu jest dokonanie wpłaty do 10 kwietnia 2018 i okazanie organizatorowi dowodu wpłaty w dniu konkursu. Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy, jeśli do występu solisty nie dojdzie z przyczyn będących po stronie wpłacającego.

Osoby, które w dniu turnieju chcą otrzymać  notę obciążeniową za wpisowe prosimy o zaznaczenie tego w karcie zgłoszenia i wpisanie wszystkich danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. Wpłata  musi być dokonana z konta osoby (instytucji), na którą będzie wystawiona nota. 

2.     Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:

 

                          - dobór repertuaru,

                          - wykonanie,

                         - ogólny wyraz artystyczny.

 

3. Karty zgłoszeń należy przesłać na adres organizatora (korespondencyjny lub e-mail) do 06 kwietnia 2018 r.

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu solisty oraz późniejszą  nieodpłatną eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, internet, itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.

5. W związku z autorskim charakterem występów w toku konkursu, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników  praw i interesów innych podmiotów, a w szczególności praw własności intelektualnej.

6. UWAGA! W przypadku dużej ilości uczestników organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia prezentacji do jednego utworu.


   

KARTA ZGŁOSZENIA 2018

Bezwzględnie wymagane jest wypełnienie wszystkich pól

 

 1. Imię i nazwisko solisty :

 2. Numer tel.:

 3. Kategoria wiekowa (A, B, C)

 4. Wiek uczestnika

 5. Nazwa szkoły/placówki

 6. Dokładny adres szkoły/placówki:         e-mail:    

 7. Imię i nazwisko instruktora:      e-mail:       tel.:

 8. Tytuły utworów /jako pierwszy prosimy wpisać ten, który byłby wykonywany w przypadku ograniczenia liczby prezentowanych piosenek do jednej/

  a/          , autor tekstu:       autor muzyki:        czas trwania:

  b/          , autor tekstu:       autor muzyki:        czas trwania:

 9. Ważniejsze osiągnięcia:

   

   

   

   
  Proszę o wystawienie noty

  NAZWA:

  ADRES:

  NIP:

  Oświadczam, iż wiem, że  nota obciążeniowa zostanie wystawiona na właściciela konta, z którego dokonany zostanie przelew.

   

  Data:                                                                                                 Podpis:

WYBRZMIAŁY JUBILEUSZOWE NUTKI
Za nami XV, jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki ROZŚPIEWANE NUTKI. Rekordowa pod względem liczby uczestników, przyznanych nagród i wyróżnień oraz – czasu trwania. Z najliczniejszej – 52. osobowej grupy reprezentantów szkół podstawowych na scenie ostatecznie wystąpiło 50 młodych wokalistów. Naprawdę było kogo posłuchać i oklaskiwać. Zasłużenie! Przed niektórymi być może dłuższa droga na szczyt, za to inni już go osiągnęli. Rewia talentów, pasji, ciężkiej pracy nad opanowaniem trudnej przecież sztuki wokalnej i aktorskiej – tego byliśmy świadkami od godz. 9.00 w sali widowiskowej Domu Kultury. Mam wrażenie, że przynajmniej kilka z nazwisk, które zapowiadano na chojnowskiej scenie, już wkrótce będzie miało szansę liczyć się na estradach całej Polski. Rosną nam talenty i to cieszy! Ze zgłoszonej do konkursu 17. osobowej grupy gimnazjalnej ostatecznie zaprezentowało się 15. uczestników. Najmniej liczna okazała się grupa najstarsza – w sumie zaprezentowało się pięciu wykonawców. Tu także warto było uważnie słuchać – zdolnej muzycznie młodzieży pojawiło się w Chojnowie mnóstwo. Jurorzy – Magdalena Marchewka (przewodnicząca) oraz Kamil Lis i Wojciech Kyc – stanęli więc przed niezmiernie trudnym zadaniem wyłonienia najlepszych z najlepszych. Ostatecznie zadecydowali tak: Szkoły podstawowe – I miejsce ex aequo – Emilia Nowak i Karina Skwarczyńska. Równorzędne II miejsca – Zuzanna Lemantowicz i Alena Tomaszewska. Takie same dwa równorzędne miejsca III – Laura Bień i Martyna Czernik. A do tego wyróżnienia – Anna Sobkowicz, Julia Węgłowska, Michał Łysy, Lena Szymańska, Aleksandra Kociemba, Martyna Kuzniak, Oliwia Stefanowska, Jagoda Rataj.Swoje nagrody wręczyła radna Krystyna Czapska. Powędrowały one do Małgorzaty Pyrz, Salmy Rabeei i Piotra Sucheckiego. Swoją nagrodę w imieniu fundacji polsko-niemieckiej wręczył też Wojciech Kyc. Przypadła Otylii Pachli. A jeszcze można było wskazać piosenki i wykonawców godnych uznania… Wśród gimnazjalistów jurorzy postanowili nie przyznawać I miejsca. II miejsce przyznano Zuzannie Krupie, równorzędne III miejsca – Agnieszce Kochanek i Angelice Maszczak. Wyróżnieniem uhonorowano Natalię Sigłową, Julię Marciniszyn i Maję Kowalską. Nagroda radnej Krystyny Czapskiej powędrowała do Natalii Sigłowej, nagrodę fundacji polsko-niemieckiej wręczył Dominice Pawłowskiej Wojciech Kyc. Najstarsi uczestnicy zasłużyli, zdaniem jurorów, na miejsce II (Paulina Kurczab) i miejsce III (Eni Halilović). Nagroda radnej Krystyny Czapskiej powędrowała do Łukasza Zagrajka.


ROZŚPIEWANE NUTKI 2017

Kolejność występów – szkoły podstawowe – początek godz. 9.00

L.p.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Oliwia KUPIEC

Legnica

2.

Anna ROZTOCZYŃSKA

Chojnów

3.

Tomasz STAJNICKI

Legnica

4.

Anna SOBKOWICZ

Legnica

5.

Małgorzata PYRZ

Chojnów

6.

Matylda KARTKOWSKA

Legnica

7.

Emilia CZERWIŃSKA

Legnica

8.

Paulina KOWALCZUK

Legnica

9.

Julia WĘGŁOWSKA

Legnica

10.

Salma RABEEI

Chojnów

11.

Martyna CZAJKA

Chojnów

12.

Hanna CZWARTOS-BŁĄDZIŃSKA

Legnica

13.

Igor SOBCZAK

Chojnów

14.

Hania WYCHRYST

Legnica

15.

Aleksandra CICHOŃSKA

Chojnów

16.

Michał ŁYSY

Miłkowice

17.

Aleksandra KNAPIK

Legnica

18.

Otylia PACHLA

Chojnów

19.

Kacper OPRZĄDEK

Legnica

20.

Lena SZYMAŃSKA

Legnica

21.

Antoni KWAŚNY

Siedliska

22.

Alena TOMASZEWSKA

Lubin

23.

Julia HAMBICKA

Legnica

24.

Wiktoria MUCHA

Legnica

25.

Amelia WILK

Legnica

26.

Piotr SUCHECKI

Chojnów

 

PRZERWA 20 MINUT

 

27.

Dominika RYDZ

Głogów

28.

Kinga CZAJKOWSKA

Świdnica

29.

Milena ADAMOWSKA

Kobierzyce

30.

Oliwia GABRUK

Rudna

31.

Tobiasz DUSZEŃKO

Paszowice

32.

Maja KAŁAMARZ

Świdnica

33.

Laura BIEŃ

Legnica

34.

Aleksandra KOCIEMBA

Żarska Wieś

35.

Oliwia PARUCH

Świdnica

36.

Ewa LECH

Kobierzyce

37.

Magdalena BŁASIAK

Świdnica

38.

Ksenia DUSZEŃKO

Paszowice

39.

Wiktoria MUSZYŃSKA

Leszno

40.

Marcelina WÓJCIK

Świdnica

41.

Martyna KUZNIAK

Rudna

42.

Emilia NOWAK

Leszno

43.

Zuzanna LEMANTOWICZ

Chorzów

44.

Oliwia STEFANOWSKA

Lubin

45.

Martyna CZERNIK

Siemianowice Śl.

46.

Karina SKWARCZYŃSKA

Porąbka

47.

Oliwia KACHNOWICZ

Świdnica

48.

Karolina NAJDEK

Legnica

49.

Jagoda RATAJ

Katowice

50.

Maja GONTARCZYK

Żary

51.

Karolina PASZKIEWICZ

Świdnica

52.

Jakub GONTARCZYK

Żary

 

Kolejność występów – gimnazja – początek godz. 14.00

 

1.

Joanna LECH

Kobierzyce

2.

Julia KACZMAREK

Legnica

3.

Monika WORKUN

Legnica

4.

Julia DĄBROWSKA

Rudna

5.

Melike CIRITCI

Legnica

6.

Natalia SIGŁOWA

Chojnów

7.

Marcin SZUMILAS

Chojnów

8.

Angelika MASZCZAK

Głogów

9.

Jagoda BIELECKA

Chojnów

10.

Julia MARCINISZYN

Żary

11.

Natalia ZAGRAJEK

Wrocław

12.

Maja KOWALSKA

Żary

13.

Dominika PAWŁOWSKA

Chojnów

14.

Agnieszka KOCHANEK

Chorzów

15.

Zuzanna KRUPA

Siemianowice Śl.

16.

Michał POPŁAWSKI

Legnica

17.

Joanna PIURA

Chorzów

 

Kolejność występów – szkoły ponadgimnazjalne – godz. 16.00

 

1.

Dominika MAŁYNIAK

Rudna

2.

Anna CHOWANIEC

Legnica

3.

Eni HALILOVIĆ

Rudna

4.

Tomek BIELECKI

Chojnów

5.

Łukasz ZAGRAJEK

Wrocław

6.

Paulina KURCZAB

Legnica

 XV Ogólnopolski Konkurs Piosenki


ROZŚPIEWANE NUTKI  2017


 


 


Organizator:


Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji


59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7


Tel.  76/8188621,  512680388, www.moksir.chojnow.eu    


 e-mail: mdk_chojnow@wp.pl


  


Termin i miejsce imprezy:


1 kwietnia 2017 r. - godz. 09.00 


Dom Kultury w Chojnowie


ul. St. Małachowskiego 7


 


Cel imprezy:


 • prezentacja i promocja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja śpiewu jako formy artystycznego wyrazu,
 • wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.


 


Uczestnicy:


1.     W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści


2.     Wprowadza się trzy kategorie wiekowe:


A/ szkoła podstawowa


B/ gimnazjum


C/ szkoły ponadgimnazjalne


 


Zasady uczestnictwa

1.     Wykonawca prezentuje dwa utwory dostosowane do swojego wieku, o dowolnej tematyce, o łącznym czasie do 10 minut ( tekst utworu w języku polskim).

2. Akompaniament lub podkład muzyczny (CD) uczestnicy przygotowują we własnym zakresie. Uwaga – nie obsługujemy mini disców!

3. W  przypadku akompaniamentu prosimy o wskazanie w karcie zgłoszenia instrumentu i kontaktu do akompaniatora.

4. Wszelkie koszty i ryzyka związane z udziałem w konkursie ponoszą w całości poszczególni uczestnicy.

5. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom uczestnictwa oraz koszulkę (t-shirt) z logo tegorocznej imprezy, a zwycięzcy poszczególnych kategorii nagrody rzeczowe.                                                                                                                

   Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości 30 zł od osoby na konto organizatora:

 1. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

  59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

  PKO BP SA Oddział 1 w Chojnowie

  93 1020 3017 0000 2902 0381 1726

   

  - z dopiskiem „Nutki" oraz imieniem i nazwiskiem solisty

   

  UWAGA! Warunkiem dopuszczenia do występu jest dokonanie wpłaty do 20 marca 2017 i okazanie organizatorowi dowodu wpłaty w dniu konkursu. Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy, jeśli do występu solisty nie dojdzie z przyczyn będących po stronie wpłacającego.

  Osoby, które w dniu turnieju chcą otrzymać fakturę VAT za wpisowe prosimy o zaznaczenie tego w karcie zgłoszenia i wpisanie wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia. Wpłata  musi być dokonana z konta osoby (instytucji), na którą będzie wystawiona faktura. 2

 2. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:


                          - dobór repertuaru,


                          - wykonanie,


                         - ogólny wyraz artystyczny.


3. Karty zgłoszeń należy przesłać na adres organizatora (korespondencyjny lub e-mail) do 15 marca 2017 r.

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu solisty oraz późniejszą  nieodpłatną eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, internet, itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.

5. W związku z autorskim charakterem występów w toku konkursu, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników  praw i interesów innych podmiotów, a w szczególności praw własności intelektualnej.

6. UWAGA! W przypadku dużej ilości uczestników organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia prezentacji do jednego utworu.

 1.  

   

   

   

  KARTA ZGŁOSZENIA

  bezwzględnie wymagane jest wypełnienie wszystkich pól

    

  Imię i nazwisko solisty oraz wielkość koszulki (S, M, L, XL) ......................

   

  numer tel. .......................................................................................................

   

  KATEGORIE:Szkoła podstawowa


Gimnazjum


Szkoła ponadgimnazjalna


  


Wiek uczestnika ...................................................................................................................................


 


Nazwa szkoły/ placówki.......................................................................................................................


 


...................................................................................................................................................................


 


Dokładny adres szkoły / placówki, e-mail ......................................................................................


 


..................................................................................................................................................................


 


 


Imię i nazwisko instruktora................................................................................................................


 


                                 e-mail.......................................................................................................................


 


                              numer tel. .................................................................................................................


 


 


TYTUŁY UTWORÓW (autorzy: tekstów i muzyki, czas trwania)


 


1.     ......................................................................................................................................................


 


...................................................................................................................................................................


 


 1. .....................................................................................................................................................

   

  ...................................................................................................................................................................

   

   

  Imię i nazwisko akompaniatora........................................................................................................

   

                                   numer tel. .............................................................................................................

   

                                  instrument.............................................................................................................

                                

   

   

  WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

   

  ....................................................................................................................................................................

   

  ....................................................................................................................................................................

   

  ....................................................................................................................................................................

   

   

   

   

   Osoby lub instytucje chcące otrzymać fakturę VAT za wpisowe prosimy o wpisanie danych niezbędnych do jej wystawienia.

   

   

  NAZWA...................................................................................................................................................

   

  ADRES....................................................................................................................................................

   

  NIP.............................................................................................................................................................

   

   

   

         Oświadczam, iż wiem, że faktura zostanie wystawiona na właściciela konta, z którego dokonany zostanie przelew.

   

   

   

   ………………………………………………….                                                     ……………………………………

                    Miejscowość, data                                                                                                                Podpis
XIV Ogólnopolski Konkurs Piosenki ROZŚPIEWANE NUTKI  2016

KOLEJNOŚĆ


SZKOŁY   PODSTAWOWE 

 godz. 10.00

1

Weronika Hajder

Chojnów

2

Oliwia Stefanowska

Lubin

3

Kamil Wołoszyn

Rudna

4

Maja Dudkiewicz

Jelenia Góra

5

Ewa Krężel

Legnica

6

Martyna Kuzniak

Rudna

7

Nicole Kmiecik

Strzegom

8

Oliwia Jakubowska

Bolesławiec

9

Julia Węgłowska

Legnica

10

Julia Dąbrowska

Rudna

11

Maja Łysomirska

Strzegom

12

Bianka Pilitowska

Bolesławiec

13

Zosia Pietrakowska

Legnica

14

Kuba Łowczyk

Rudna

15

Emilia Bołbot

Bolesławiec

16

Daria Grygajtis

Legnica

17

Nadia Książczyk

Jelenia Góra

18

Alena Tomaszewska

Lubin

19

Laura Bień

Legnica

20

Katarzyna Bałuk

Żagań

21

Karolina Ziemlicka

Lubin

22

Matylda Kartkowska

Legnica

23

Dawid Krężel

Ścinawa

24

Maja Majchrzak

Legnickie Pole

25

Wiktoria Zapłata

Legnica

26

Julia Andrzejewska

Wrocław

27

Marcin Szumilas

Chojnów

28

Natalia Sigłowa

Chojnów

29

Natalia Andrzejewska

Wrocław

30

Jakub Koziar

Chojnów

31

Zuzanna Lemantowicz

ChorzówSZKOŁY  GIMNAZJALNE  

ok. godz. 13.00

1

Eliza Sondaj

Bolesławiec

2

Julia Marciniszyn

Żary

3

Agnieszka Kochanek

Chorzów

4

Maja Kowalska

Żary

5

Joanna Piura

Chorzów

6

Julia Kaczmarek

Legnica

7

Jagoda Bielecka

Legnica

8

Ewa Kobielska

Jelenia Góra

9

Magdalena Cichorzewska

Bolesławiec

10

Kasia Kasprzak

Jelenia Góra

11

Natalia Kruk

Chojnów

12

Jakub Nowak

Legnica

13

Marta Zatwarnicaka

Chojnów

14

Zuzanna Jurkiewicz

Żagań

15

Dominika Pawłowska

Chojnów

16

Aleksandra Ławniczak

Rudna

17

Karolina Brylak

Chojnów

18

Magda Sołtys

Rudna

19

Tomek Bielecki

Chojnów

20

Kinga Małyniak

RudnaSZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

ok. godz. 15.00

1

Kinga Wróbel

Legnica

2

Anna Wróblewska

Bolesławiec

3

Dominika Małyniak

Rudna

4

Sara Paczosik

Bolesławiec

5

Paulina Kurczab

Legnica

6

Eni Halilović

Rudna

7

Aleksandra Kruk

Chojnów

8

Benita Jóźwik

Legnica

9

Małgorzata Szklarz

Chojnów

10

Anna Chowaniec

Legnica
   XIV Ogólnopolski Konkurs Piosenki

ROZŚPIEWANE NUTKI  2016

 

 

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

Tel.  76/8188621,  512680388, www.moksir.chojnow.eu    

 e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

 


 

Termin i miejsce imprezy:

9 kwietnia 2016 r. - godz. 10.00 

Dom Kultury w Chojnowie

ul. St. Małachowskiego 7

 

Cel imprezy:

 • prezentacja i promocja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja śpiewu jako formy artystycznego wyrazu,
 • wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

 

Uczestnicy:

 1. W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści
 2. Wprowadza się trzy kategorie wiekowe:

A/ szkoła podstawowa

B/ gimnazjum

C/ szkoły ponadgimnazjalne

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Wykonawca prezentuje dwa utwory dostosowane do swojego wieku, o dowolnej tematyce, o łącznym czasie do 10 minut ( tekst utworu w języku polskim).
 1. Akompaniament lub podkład muzyczny (CD) uczestnicy przygotowują we własnym zakresie. Uwaga – nie obsługujemy mini disców!
 1. W  przypadku akompaniamentu prosimy o wskazanie w karcie zgłoszenia instrumentu i kontaktu do akompaniatora.
 1. Wszelkie koszty i ryzyka związane z udziałem w konkursie ponoszą w całości poszczególni uczestnicy.
 1. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom uczestnictwa oraz koszulkę (t-shirt) z logo tegorocznej imprezy, a zwycięzcy poszczególnych kategorii nagrody rzeczowe.                                                                                                                             
 2. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości 30 zł od osoby na konto organizatora:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

PKO BP SA Oddział 1 w Chojnowie

93 1020 3017 0000 2902 0381 1726


- z dopiskiem „Nutki" oraz imieniem i nazwiskiem solistyUWAGA! Warunkiem dopuszczenia do występu jest dokonanie wpłaty do 1 kwietnia 2016 i okazanie organizatorowi dowodu wpłaty w dniu konkursu. Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy, jeśli do występu solisty nie dojdzie z przyczyn będących po stronie wpłacającego.

Osoby, które w dniu turnieju chcą otrzymać fakturę VAT za wpisowe prosimy o zaznaczenie tego w karcie zgłoszenia i wpisanie wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia. Wpłata  musi być dokonana z konta osoby (instytucji), na którą będzie wystawiona faktura.

 

 1. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:

                          - dobór repertuaru,

                          - wykonanie,

                         - ogólny wyraz artystyczny.

 

 1. Karty zgłoszeń należy przesłać na adres organizatora (korespondencyjny lub e-mail) do 29 marca 2016 r.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu solisty oraz późniejszą  nieodpłatną eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, internet, itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.
 3. W związku z autorskim charakterem występów w toku konkursu, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników  praw i interesów innych podmiotów, a w szczególności praw własności intelektualnej.

UWAGA! W przypadku dużej ilości uczestników organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia prezentacji do jednego utworu.

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

bezwzględnie wymagane jest wypełnienie wszystkich pól

 

 

 

 

Imię i nazwisko solisty oraz wielkość koszulki (S, M, L, XL) ......................

 

numer tel. .......................................................................................................

 

KATEGORIE:


Szkoła podstawowa


Gimnazjum


Szkoła ponadgimnazjalna

 

 

Wiek uczestnika ...................................................................................................................................

 

Nazwa szkoły/ placówki.......................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

Dokładny adres szkoły / placówki, e-mail ......................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

 

Imię i nazwisko instruktora................................................................................................................

 

                                 e-mail.......................................................................................................................

 

                              numer tel. .................................................................................................................

 

 

TYTUŁY UTWORÓW (autorzy: tekstów i muzyki, czas trwania)

 

 1. ......................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

 1. .....................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

 

Imię i nazwisko akompaniatora........................................................................................................

 

                                 numer tel. .............................................................................................................

 

                                instrument.............................................................................................................

                              

 

 

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 Osoby lub instytucje chcące otrzymać fakturę VAT za wpisowe prosimy o wpisanie danych niezbędnych do jej wystawienia.

 

 

NAZWA...................................................................................................................................................

 

ADRES....................................................................................................................................................

 

NIP.............................................................................................................................................................

 

 

 

       Oświadczam, iż wiem, że faktura zostanie wystawiona na właściciela konta, z którego dokonany zostanie przelew.

 

 

 

 

………………………………………………….                                                                 ……………………………………

                  Miejscowość, data                                                                                                                Podpis


 

 

XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki

ROZŚPIEWANE NUTKI  2015

KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW

(w związku z dużą ilością uczestniczek
wszystkie wykonawczynie prezentują
tylko jedną piosenkę!)SZKOŁA PODSTAWOWA      godz. 10.00  


LP

IMIĘ I NAZWISKO

1

Dominika Pawłowska

Chojnów

2

Monika Workun

Legnica

3

Kamila Gajewska

Złotoryja

4

Adrianna Kowalska

Lubin

  5

Nicole Kmiecik

Świdnica

6

Julia Kaczmarek

Legnica

7

Olga Leonarska

Chojnów

8

Matylda Kartkowska

Legnica

9

Martyna Kuzniak

Rudna

10

Amelia Wilk

Legnica

11

Weronika Hajder

Chojnów

12

Kamila Butyńska

Legnica

13

Bianka Pilitowska

Bolesławiec

14

Alena Tomaszewska

Lubin

15

Maja Majchrzak

Legnickie Pole

16

Martyna Krajewska

Legnica

17

Oliwia Jakubowska

Bolesławiec

18

Oliwia Hutna

Legnica
GIMNAZJUM        ok. godz. 11.30


LP

IMIĘ I NAZWISKO

1

Katarzyna Urban

Lubin

2

Paulina Browolejt

Złotoryja

3

Paulina Kurczab

Legnica

4

Oliwia Suszek

Świdnica

5

Amanda Przybylska

Świdnica

6

Anna Chowaniec

Legnica

7

Weronika Wąsowska

Świdnica

8

Emilia Tchorowska

Złotoryja

9

Kinga Małyniak

Rudna

10

Karolina Brylak

Chojnów

11

Nina Wąsik

Bolesławiec

12

Aleksandra Iwanicka

Świdnica

13

Weronika Żybura

Chojnów

14

Justyna Kawecka

Zagrodno

15

Marta  Zatwarnicka

Chojnów

16

Natalia Musiał

Zagrodno
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA     ok. godz. 13.00


LP

IMIĘ I NAZWISKO

1

Karolina Kurczab

Legnica

2

Eni Halilović

Rudna

3

Benita Jóźwik

Legnica

4

Danuta Leonhardt

Legnica

5

Justyna Scholz

Bolesławiec

6

Kinga Wróbel

Legnica

7

Marcelina Walenga

Bolesławiec

8

Karolina Cydzik

Legnica

9

Paulina Dojlido

Legnica

10

Małgorzata Szklarz

Chojnów

11

Katarzyna Kozak

Złotoryja

12

Dominika Małyniak

Rudna

13

Barbara Zawada

Legnica

XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki

ROZŚPIEWANE NUTKI  2015

 

 

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

Tel.  512680388, www.moksir.chojnow.eu    e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

 

Adres korespondencyjny:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

59-225 Chojnów, Rynek 20

 

Termin i miejsce imprezy:

28 marca  2015 r. - godz. 10.00 

Dom Schrama w Chojnowie

Rynek 20

 

Cel imprezy:

 • prezentacja i promocja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja śpiewu jako formy artystycznego wyrazu,
 • wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

 

Uczestnicy:

 1. W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści
 2. Wprowadza się trzy kategorie wiekowe:

A/ szkoła podstawowa

B/ gimnazjum

C/ szkoły ponadgimnazjalne

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Wykonawca prezentuje dwa utwory dostosowane do swojego wieku, o dowolnej tematyce, o łącznym czasie do 10 minut ( tekst utworu w języku polskim).
 1. Akompaniament lub podkład muzyczny (CD) uczestnicy przygotowują we własnym zakresie. Uwaga – nie obsługujemy mini disców!
ZAPRASZAMY DO KINA OD 4 CZERWCA 2021 ROKU.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie